Struktur

Pinsebevegelsen i Norge består av selvstendige lokale kirker, og hver enkelt kirke er selvstyrende. Medlemmene i den lokale menigheten har et felles økonomisk og praktisk ansvar for at driften kan opprettholdes. Pinsemenighetene har i all hovedsak et kollektivt lederskap, og består av forstander/pastor og et eldsteråd. Disse fungerer som menighetens styre og blir valgt på demokratisk vis i menighetsmøtet.

Menighetsmøtet er menighetens høyeste organ. Her velges også ledere for andre deler av menighetens virksomhet, noe som gir lederne den trygghet og forankring de fortjener for å utøve et frimodig lederskap. Alle større saker som angår menigheten, blir som regel presentert for medlemmene i menighetsmøtet på bakgrunn av en innstilling og anbefaling som gis av eldsterådet/menighetens ledelse.

Alle disse lokale kirkene møtes til sentrale og regionale samlinger hvor menighetsledere samles og hvor de også kan komme med råd og henstillinger til enkeltmenigheter. Bl.a gjelder dette LED-konferansen, Årsmøtekonferansen, Samtaleforum og regionale samlinger. LED-konferansen er den mest representative samling av forkynnere og ledere innen Pinsebevegelsen i Norge. I Årsmøtekonferansen og Samtaleforum drøftes en rekke saker av felles karakter.

Powered by Cornerstone