Del 1 Innledning

PINSEMENIGHET OG PINSEBEVEGELSEN 

Med pinsemenighet mener vi i denne sammenheng et fellesskap av mennesker organisert som en menighet og tilsluttet Pinsebevegelsen i Norge. Med Pinsebevegelsen mener vi fellesskapet av alle de selvstendige menighetene. Pinsemenigheter står for klassisk evangelisk kristendom med vektlegging av personlig tro på Jesus Kristus, etterfølgelse av ham og engasjement for å gjøre ham kjent, trodd, elsket og etterfulgt. Pinsebevegelsen betoner det enkelte menneskets mulighet for en personlig relasjon med Gud erfart gjennom Den Hellige Ånd. Pinsebevegelsen er blant Norges største frikirker, organisert som et nettverk med sammenfallende forståelse i sentrale lærespørsmål. Lederrådet er valgt av pinsemenighetene for å representere og lede Pinsebevegelsen i Norge.  

 

VISJON OG VERDIER 

Vi ser menigheter og mennesker som i Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds kraft gjør Jesus synlig for alle gjennom å… 

Leve ut kjærlighet 
Vi lever i det doble kjærlighetsbudet 
Vi har «Guds rike-mentalitet» 
Vi ser at mennesket i alt sitt mangfold har lik verdi 

Være troverdige 
Vi har integritet 
Vi er relevante 
Vi er sanne 

Leve lidenskapelig 
Vi er grensesprengende og kreativt skapende 

Være relasjonelle 
Vi inkluderer og inviterer til fellesskap 
Vi bygger ekte og varme relasjoner 

Arbeide for enhet 
Vi tror at pinsen er for alle 


 

UTDYPING AV VERDIENE 

Leve ut kjærlighet 

Alt begynner og slutter med kjærligheten. Gud skapte verden og sendte Jesus fordi han elsket. Vi tror at alle mennesker, uansett hvem de er, har samme umistelige verdi. Jesus slår fast at det viktigste i et menneskes liv, er å elske Gud og sin neste. Vi vil vise Guds kjærlighet til alle mennesker. Vi tror vi alle lever i og ut fra Guds nåde. Denne nåden ønsker vi å gjøre synlig og tilgjengelig for så mange som mulig gjennom livene vi lever og ordene vi sier.  

Joh 3,16; Luk 10,27; 1. Joh 4,7-11; 1. Joh 3,16-18; Joh 8, 9-11; Rom 14,1; Rom 15, 1 

 

Være troverdige 

Vi tror vi er gitt et budskap å leve ut og formidle til verden. Vi ønsker at Jesus skal bli sett, trodd, elsket og etterfulgt. For å lykkes med dette, må vi være troverdige. Vi ønsker å være mennesker og fellesskap med integritet. Det må være samsvar mellom ord og handling. I alt vi gjør, ønsker vi å opptre i ærlighet og ydmykhet. Vi må være sanne og leve ærlig overfor Gud og mennesker. Vi må snakke sant om Gud slik Bibelen beskriver ham og om livet slik det er. Vi tror Bibelens budskap er sant for alle mennesker til alle tider. Enhver generasjon og kultur må gjøre Bibelens budskap tilgjengelig og forståelig i sin samtid og kontekst. Vi tror på å formidle Guds overnaturlige kraft på en naturlig måte i møte med menneskers behov. 

Fil 2,5; Kol 3,12-13 

Vi ønsker å være lidenskapelig i oppdraget og hensikten vi er gitt. Vi ønsker å være grensesprengende når det gjelder geografi, kultur, form og metoder for å formidle evangeliet til så mange som mulig. Vi tror at siden Gud har skapt verden, er vi også kalt til å være kreativt skapende på alle livets områder.  

Vi tror at alle mennesker er skapt til fellesskap. Som kristne ønsker vi å bygge gode relasjoner i nærmiljø, menighet og samfunn. Vi ønsker at våre kristne fellesskap skal være inkluderende for alle mennesker, gi rom for mangfold og at vi skal fremelske hverandres gaver. 

1. Kor 12, 24-26; Rom 15, 1-2; Jes 58, 7; Matt 25, 35-36 

Vi tror at Guds kirke i verden dypest sett er én kirke. Derfor vil vi arbeide for enhet og fellesskap i menighetene og mellom menigheter og ulike kirkesamfunn, lokalt, nasjonalt og globalt. Vi tror på pinse for alle kirker og mennesker.  

 

Arbeide for enhet 

John 17, 20-23 


 

MÅLSETTINGER 

Vi vil i Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds kraft: 
Formidle Jesus til neste generasjon 

Vi vil se utadrettetede barne- og ungdomsarbeid i alle landets pinsemenigheter. 
Fremme etterfølgelse av Jesus 

Vi vil trene mennesker som elsker Gud, gir seg til fellesskapet og tjener sine medmennesker. 
Fokusere på dem som ennå ikke tror 

Vi vil se åpne menigheter som hjelper mennesker til å oppdage hvem Jesus er. Vi vil arbeide for menighetsutvikling, nyplanting og re-planting av menigheter. 
Forvandle mennesker og samfunn 

Vi vil se økt nasjonalt og globalt engasjement for «misjon med begge hender»; evangelieformidling og samfunnsengasjement/sosialt arbeid 

Til disse målsettingene utvikler Lederrådet konkrete mål, strategier og handlingsplaner. 


 

TROSGRUNNLAG 

Dette dokumentet gir en konsentrert fremstilling av trosgrunnlaget for Pinsebevegelsen i Norge. Punktene som er nevnt her, danner basis for trosfellesskapet i Pinsebevegelsen og utgjør fundamentet for vår forkynnelse og praksis.  

Bibelen – Guds ord 

Vi tror at Bibelen er Guds ufeilbarlige ord. Den er skrevet av mennesker inspirert av Den Hellige Ånd. Bibelen er øverste autoritet i tro, lære, etikk og moral.  
2. Tim 3,16; Joh 17,17; Heb 4,12 

Treenigheten 

Vi tror på den treene Gud – Far, Sønn og Den hellige Ånd.  

Matt 28,19; Ef 4,4-6 

Skapelsen

Vi tror at Gud har skapt himmel og jord, alt synlig og usynlig. Alt i skaperverket er ment godt og vakkert. Mennesket er skapt i Guds bilde og har en ukrenkelig verdi fra unnfangelse til naturlig død. Vi tror at Gud har innstiftet ekteskapet mellom kvinne og mann som den naturlige rammen for samliv. Mennesket er satt til å beskytte og bevare Guds skaperverk. Gud fortsetter å fornye sitt skaperverk, og en dag skal han nyskape hele verden. 

1. Mos 1,26-27; Sal 8; Sal 19,1-3; Sal 33,9; Jer 1,5; Rom 8,18-23; Åp 21,1-4 

Jesus Kristus og fellesskap med Gud 

Vi tror at Jesus Kristus er Guds Sønn og ble menneske for vår skyld. Han døde for våre synder og sto opp igjen for å gi alle mennesker mulighet til fellesskap med Gud. Dette gis oss av nåde og mottas ved tro. 

Rom 10,9-10; Fil 2,5-11; Joh 1,12; Ef 2,8 

 

Den Hellige Ånd 

Vi tror at alle Guds barn har fått Den Hellige Ånd. Alle kan erfare Åndens dåp og fylde som utruster til liv og tjeneste. Det innebærer et liv preget av de frukter og de åndelige gaver som Det nye testamentet beskriver. Vi tror at Ånden hjelper oss til å leve et liv til Guds ære, slik at vår karakter og livsførsel forandres til større likhet med Jesus Kristus.  

Matt 3,11; Apg 2,1-4; Apg 1,8; 1. Kor 12,7-11; Gal 5,22; 2. Kor 3,18; Rom 12,1-2 

Dåp 

Vi tror at dåpen er en god samvittighets pakt med Gud og en overgivelse til å etterfølge Jesus innenfor rammen av det kristne fellesskapet. Handlingen er en bekjennelse til Jesu død og oppstandelse, noe som uttrykkes ved at den som blir døpt senkes under vann og reises opp for å leve et nytt liv. Alle som kommer til tro på Jesus Kristus, døpes i den treene Guds navn.  

Matt 28,18-20; Mark 16,16; Apg 10,47-48; Kol 2,12; Rom 6,4-5,1; 1. Pet 3,21 

Menighet 

Menigheten er Jesu Kristi kropp i verden. Den fortsetter Jesu tjeneste og skal være et fellesskap som lærer og utruster Guds barn til å følge Jesus Kristus. Hovedoppdraget er å fullføre misjonsbefalingen ved å gjøre Jesus kjent, trodd, elsket og etterfulgt blant mennesker som ennå ikke tror. Alle som bekjenner Jesus som Herre, er en del av den universelle kirke. Vi tror at alle kristne også hører hjemme i en lokal menighet. 

Mar 16,15-20; Ef 4,11-16; Apg 20,28; Apg 2,47 

Nattverd 

Jesus innstiftet nattverden. I nattverden forkynner vi at Jesus døde for våre synder. Vi feirer nattverd for å ha fellesskap med Jesus og hverandre. Nattverden er åpen for alle som tror på Jesus Kristus og som ønsker å leve i fellesskap med han. 

Matt 26,26-29; 1. Kor 10,16; 1. Kor 11,23-29 

Guds rike 

Vi tror at Guds rike er kommet nær ved Jesus, slik at Guds gode plan og vilje for mennesker kan erfares allerede nå. Slik Jesus formidlet oppreisning, liv og helbredelse til mennesker, formidler vi de samme mulighetene og ber i Jesu navn om helbredelse på alle livets områder. Samtidig er ikke dette riket kommet fullendt. Det vil skje når Jesus kommer tilbake.  

Heb 13,8; Matt 10,8; Luk 10,9; John 14,12; Jak 5,14-16 

Det kristne håpet 

Vi tror at Jesus Kristus skal komme tilbake for å hente sine og deretter opprette det fullendte Guds rike. Vi vil formidle håpet om kroppens oppstandelse og det evige liv. Vi tror på Bibelens ord om to utganger på livet, evig liv og evig død. Bibelen er tydelig på at det er gjennom Jesus Kristus vi blir frelst. På grunn av Jesu frelsesverk, trenger ingen å gå fortapt. 

1. Tess 4,13-17; Matt 24,14; Matt 24,36-42; 1. Tess 4,14-17; 1. Kor 15,51-52; 1. Pet 13 

 

Vi slutter oss til den apostoliske trosbekjennelse: 

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.  

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. 

Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. 

Amen. 

 

 

 

Powered by Cornerstone