Råd og utvalg

LEDERRÅDET 

Lederrådet leder og representerer Pinsebevegelsen i Norge på nasjonalt nivå. Lederrådet skal arbeide i nært samarbeid med pinsemenighetenes lokale lederskap, med regionslederne, fellestiltak, andre råd og utvalg i Pinsebevegelsen. Rådet har en rådgivende funksjon overfor pinsemenighetene og vil i samarbeid med disse tydeliggjøre og gjennomføre Pinsebevegelsens visjon, verdier, mål og strategi på nasjonalt nivå. 

Rådet kontaktes på e-post

Medlemmer:

 • Øystein Gjerme, leder
 • Ingrid Erlandsen
 • Andreas Hasseløy
 • Halvard Hauge Roaldsnes
 • David Aanje
 • Ingvild Elisabeth Foss Forgard
 • John Lehre
 • Solveig Hegdal
 • Kjersti Falk Berg

PERSONALRÅDET

Personalrådet har det overordnede ansvaret for å motta henvendelser til Pinsebevegelsens rådsstruktur.

Alle henvendelser til Personalrådet på e-post.

eller postadresse: Personalrådet, Boks 7007 St.Olavs plass 0130 Oslo

I saker der forkynnere og andre ledere med virkefelt utover sin lokale menighet er involvert i seksuelle overgrep, grenseoverskridende seksuell avferd eller annen moralsk og etisk svikt, vil henvendelse på denne adressen behandles konfidensielt og i samarbeid med varsler

Medlemmer:

 • Øyvind Watne, Leder i Etisk råd
 • Svein Iversen, leder i Råd for organsisasjonsrådet
 • Gunn Bjørg Aasland, leder i meklingsrådet
 • Jan Eilert Aakre, Pinsebevegelsen

ETISK RÅD

Etisk Råd skal ha det overordnede ansvaret for arbeidet med saker der forkynnere og andre ledere med virkefelt utover sin lokale menighet er involvert i seksuelle overgrep, grenseoverskridende seksuell avferd eller annen moralsk og etisk svikt.

 

Etisk Råd skal i sitt arbeide hjelpe:

 1. Den overgrepsutsatte og så langt råd er sørge for at vedkommende blir fulgt opp med bl.a. nødvendig faglig hjelp.
 2. Overgriperen for å nå fram til erkjennelse av overgrepet og sitt ansvar, og derigjennom muligheten for å oppnå ny tillit.
 3. Menigheten med råd og veiledning i de særlige utfordringer menigheten vil møte. Rådet kontaktes på epost: 

Rådet kontaktes på e-post

Medlemmer:

 • Øyvind Watne (leder)
  Betel Trondheim
 • Anne Storholm Halvorsen
  Filadelfia, Oslo
 • Melina Taraldsen
  Salt Bergen
 • Sindre Buer
  Filadefliakirken Oslo
 • Sheila B. Lykkås,
  Betel Trondheim
 • Håvard Strand
  Volda
 • Lillian Lund Vestvik
  Pinsekyrkja Filadelfia, Auklandshamn
 • Marianne Meling Erlandsen,
  Filadelfiakirken Holmestrand
 • Bjørn Erik Egeland,
  Betania Sokndal

MEKLINGSRÅDET

Meklingsrådet skal tilrettelegge for dialog for pinsebevegelsens menigheter, forkynnere og menighetsledere i fastlåste og konfliktfyllte situasjoner. Rådet kontaktes på epost.

Medlemmer:

 • Gunn Bjørg Aasland (leder)
  Kristen Tjeneste, Stavanger
 • Steven Aasheim
  Filadelfia, Alta
 • Magne Fuglestad
  Klippen Sandnes
 • Arnfinn Clementsen
  Karismakirken
 • Åse Simonsen
  Filadelfia, Kristiansand
 • Hogne Steinnes Puls Stavanger

ORGANISASJONSRÅD

Rådet skal:

 • Samordne og ivareta personal- og omsorgsmessige forhold i Pinsebevegelsen gjennom å styrke personalomsorg og arbeidsgiveransvar samt tilsynsordning for ledere, ansatte og frivillige
 • Videreutvikle den proaktive delen av arbeidet
 • Videreutvikle mandatet og kontinuerlig forbedre tilbud fra Pinsebevegelsens rådsstruktur knyttet personal og veiledning.
 • Gjennomføre høringer og foreslå endringer til Lederrådet som innstiller til Samtaleforum

Medlemmer:

 • Svein Iversen, leder
  Filadelfia, Alta
 • Gunhilde Brun-Pedersen
  Filadelfia, Drammen
 • Robert Jensen
  Salem, Sandefjord
 • 1 repr fra Pinsebevegelsens adm.

VALGKOMITEEN

Valgkomiteen forbereder valg av medlemmer til Lederrådet, Pinsebevegelsens personal- og omsorgstiltak og andre utvalg. Lederrådet kan også be Valgkomiteen om å finne personer som skal representere Pinsebevegelsen i felleskristne fora, samt stille forslag til øvrige aktuelle oppnevnelser. Personer til Valgkomiteen velges av Samtaleforum etter innstilling fra Regionledersamlingen

Sammensetning

 • LederRebekka Svardal Lund
  Salt, Trondheim
 • Vegard Kolbjørnsrud, 
  Filadelfiakirken, Oslo
 • Gunn Bjørg Wee Lunde
  Familiekirken, Sandnes
 • Terje Gustavsen, Filadelfia Kristiansand
 • Vanja Haltorp, Sørlandskirken

TEOLOGISK REFLEKSJONSGRUPPE

Pinsebevegelsen ønsker  til enhver tid å være etterfølgere av Jesus. Vi vil leve og lære basert på Bibelens ord til oss. Vi erkjenner at Bibelen må leses, tros og etterfølges av hver ny generasjon i sin tid og med sine problemstillinger. Vi erkjenner at Guds ord er evig, samtidig som vår lesning, tolkning og forståelse aldri er fullkommen eller ferdig. Pinsebevegelsen ønsker kontinuerlig å jobbe med lærespørsmål.

Lederrådet utfordret i 2013 en teologisk refleksjonsgruppe til å jobbe med teologiske og etiske spørsmål. Refleksjonsgruppen skal jobbe fritt og uhildet og legge frem redegjørelser/drøftelser som belyser forskjellige teologiske synspunkter.

Dette kan også danne grunnlag for emner til behandling i Samtaleforum som vil føre til samtaler for å bekrefte Pinsebevegelsens teologi, lære og praksis.

 • Førsteprioritet er å underbygge punktene i Trosgrunnlaget
 • Lederrådet kan adressere tema som refleksjonsgruppen bør arbeide med
 • Refleksjonsgruppen kan fortløpende arbeide med tema som gjøres tilgjengelig i egne arbeidsdokumenter 

Medlemmer:

 • Terje Berg
 • Pål Helmersen
 • Marie Angelsen
 • Frode Austigard
 • Kjetil Holen
 • Bjørg Marie Vrabel
 • Geirr Standal
 • Sara Lovise Emmerhoff
 • Ingvild Estdahl
 • Elisabet Giske
 • Kathrine Skjong
 • Stian Eriksen
 • Magnus Nebdal, Betel Nærbø
 • Lars Tore Jørgensen, Jesus Church
 • John Daniel Andersen, Filadelfiakirken, Vestby
 • Øystein Gjerme har møterett i Teologisk refleksjonsgruppe

 

KONTROLLUTVALGET

Utvalget er en kontrollinstans og skal i saker som er meldt inn kontrollere at saksbehandlende nasjonale råd i Pinsebevegelsen i Norge (heretter: Pinsebevegelsen) følger Grunnlagsdokumentet, retningslinjer og andre dokumenter som er vedtatt av Samtaleforum. Administrasjonen i Pinsebevegelsen skal sørge for at Kontrollutvalget er oppdatert på gjeldende dokumenter. Saksbehandlende nasjonale råd er Etisk råd, Meklingsrådet, Personalrådet og Lederrådet, eller andre ad hoc utvalg som er nedsatt for å gjøre en jobb på vegne av disse nasjonale rådene.

Medlemmer:

 • Leder: Silje Endresen Reme
  United, Oslo
 • Rune Karlsen
  Klippen Sandnes
 • Steinar Eikeland
  United, Oslo
 • Lasse Rosten
  Filadelfia, Kristiansand
 • Helga Marie Bjerke
  Pinsekirken Filadelfia, Tromsø

 

Powered by Cornerstone