Diakoni og samfunn

Diakoni kommer av det greske ordet diakonia - som betyr å tjene. Diakoni er menighetens omsorgstjeneste. Det er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, og kampen for rettferdighet.

Det diakonale arbeidet bygger på menneskets ukrenkelige verdi. I møte med mennesker bryr vi oss, hjelper og elsker betingelsesløst!  Gjennom ulike tilbud ønsker vi å møte både fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov.


Hvordan jobber pinsebevegelsen med diakoni?
Mange pinsemenigheter bidrar i dag i sitt lokalmiljø med ulike former for diakonalt arbeid. Eksempler på detter er tilbud til ensomme, rusmisbrukere og lavinntektsfamilier.
De største diakonale virksomhetene med utspring fra Pinsebevegelsen er Stiftelsen Betania Alta, Marita Stiftelsen og Stiftelsen Evangeliesenteret. Pinsebevegelsen har også en lang tradisjon knyttet til bistands- og hjelpearbeid i hele verden.

Landskontoret til Pinsebevegelsen legger til rette for ressursdeling og læringsnettverk, slik at arbeidet blir enklere for frivillige og ansatte i menighetene.

 

Vi du ha informasjon?
Fyll ut din kontaktinformasjon og kryss på de tingene du ønsker informasjon om.

Powered by Cornerstone