Utvikling

Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. 1 Kor. 3.6

Menighet er en levende organisme som er i konstant endring og utvikling. Menighetsutvikling handler om å gjøre de rette grep som sørger for god og ønsket utvikling. Vi tror at tilbakegang og stillstand kan bli til vekst, og vi tror at vekst kan bli til multiplikasjon. Med dette i tankene ønsker vi, sammen med den lokale menighet, å sette fokus på menighetsutvikling.

Menighetsutvikling er noe alle menigheter bør jobbe kontinuerlig og systematisk med.

I alle sammenhenger fins det ubesvarte spørsmål som vitner om utviklingspotensial. Har deres menigheten et klart blikk på hvor dere er på vei og hvordan dere kommer dit?Har lederteamet en klar forståelse og samstemt oppfatning om hva som er gode ingredienser i en sunn og bærekraftig menighet? Har dere nødvendig fokus på å bli mer utadrettet og relevante for lokalsamfunnet? Opplever dere ny mennesker komme til tro, bli døpt og åndsdøpt? Har dere en klar forståelse av og et språk for hvordan dere gjør disipler? Opplever menigheten å fornyes og forunges slik at stadig nye generasjoner finner sin plass i menigheten? Trenger dere hjelp til å få identifisere styrker og svakheter hos dere som lokalmenighet?

Utvikling

Det viktigste verktøy for menighetsutvikling vi kan tilby er Led læringsfellesskap. Led læringsfelleskap sikter på å hjelpe deres menighet å jobbe visjonært, konkret og systematisk med de viktigste ting et lederteam kan og bør være opptatt av.


HVA ER ET LÆRINGSFELLESSKAP?

Et læringsfellesskap er en arena hvor vi legger til rette for at en ledergruppe (ofte lederskap og stab) i en menighet kan gjøre en læringsreise over to år. Sammen med ledergrupper fra andre menigheter kommer alle sammen et døgn, en gang per halvår. I hver samling får alle grupper tid til å evaluere og analyseres egen menighets nå-situasjon, lytte til verdifull input, dele erfaringer, gjøre refleksjoner og drøftinger, samt jobbe med handlingsplaner for neste halvår.

Vi stiller alltid spørsmålene; 1. Hva er? (nå-situasjon) 2. Hva kan bli? (Løft blikket, våg å drømme) 3. Hva er veien dit? (Forpliktende handlingsplan).

Slike læringsfellesskap fins i alle regioner. Vår ambisjon er at flertallet av norske pinsemenigheter skal delta på Led læringsfellesskap fram mot 2030.


MÅLGRUPPE OG PROSESS

Målgruppen for læringsfellesskap er primært menighetens lederskap/ eldsteråd, pastor og stab. Som ledergruppe kommer dere til å få hjelp til løfte opp de bibelske, sentrale og nødvendige felt i arbeidet med menighetsutvikling.

 

Ta kontakt for påmelding og/ eller mer informasjon om opplegg, datoer og kostnader.

Powered by Cornerstone