Del 3 Regionale strukturer

1. REGIONSAMARBEID  

 • Regionarbeid har til hensikt å styrke den enkelte pinsemenighet, stimulere forkynner- og ledertjenestene og være en viktig medspiller for Lederrådet og det nasjonale kontoret. 
 • Regionene er etablert ut fra en praktisk inndeling av geografiske områder der menighetene har samarbeid. 
 • Regionleder velges av kollegatreff/pastorforum e.l. i regionen for fire år av gangen, med mulighet for gjenvalg en gang. Leder bør fortrinnsvis være pastor eller leder med ansettelse i menighet. 
 • Regionråd består av minimum tre personer valgt av kollegatreffet/pastorforum e.l. i regionen i en fireårsperiode av gangen, hvor minst én representant skal være engasjert i arbeid for barn/ungdom. Det forutsettes kjønnsbalanse. Deltakelse i regionrådet er knyttet til engasjement i lokalmenighet.  

  

2. REGIONRÅDETS OPPGAVER  

 • Bygge relasjoner mellom lederne i regionen og mellom regionens menigheter.   
 • Skape møteplasser for menighetene for å inspirere og følge opp arbeidet som skjer i området, som for eksempel satsing på barn og unge, rekruttering av unge ledere og ivaretakelse av barne- og ungdomsledere, leirarbeid osv.   
 • Organisere og legge til rette for tiltak av felles regional og nasjonal interesse som for eksempel LED Læringsfellesskap, menighetsplanting, menighetsvitalisering, ledertrening og sosialt arbeid.   
 • Tilpasse og følge opp nasjonale strategier i regionen   
 • Behandle innlemming av nye menigheter i henhold til retningslinjene (se retningslinjer for menigheter i Pinsebevegelsen)  
 • Bidra til kartlegging av behovet for menighetsplanting i regionen og være en støttefunksjon for plantingene i samarbeid med Pinse Menighetsliv.  
 • Kartlegge behovet for menighetsutvikling og re-start av menigheter i regionen og bidra til de nødvendige prosesser i samarbeid med Pinse Menighetsliv.  

  

3. REGIONLEDERS OPPGAVER  

- Lede regionrådet  

- Sette seg inn i og følge opp nasjonale strategier i regionen  

- Følge opp retningslinjene for menigheter i Pinsebevegelsen sammen med Regionrådet, som blant annet gjelder innlemming av nye menigheter, konflikthåndtering og avvik   

- Være hovedansvarlig for opprettelse og oppfølging av prosessgrupper og rekrutteringsprogram for unge ledere i regionen, i samarbeid med Regionrådet og Lederrådet/administrasjonen (se ellers dokument om Pinsebevegelsen, regionarbeid og prosessgrupper).  

  

4. RETNINGSLINJER FOR MENIGHETER I PINSEBEVEGELSEN  

4.1 NYE MENIGHETER  

Pinsebevegelsen ønsker at menigheter tilslutter seg fellesskapet. Det vises til «Retningslinjer for menigheter i Pinsebevegelsen» for innlemmelse.   

  

4.2 KONFLIKTHÅNDTERING I MENIGHETENE  

Prosedyrer er beskrevet i «Retningslinjer for menigheter i Pinsebevegelsen».  

  

5. OPPLÆRING OG KOMPETANSEUTVIKLING  

Opplæring og kompetanseutvikling tilbys gjennom læringsfellesskap, ulike konferanser og kurs, bibelskoler, folkehøyskoler eller på Høyskolen for Ledelse og Teologi.   

  

Powered by Cornerstone