image
Publisert den 25.02.2021

25.02.2021

Det kommer mange spørsmål knyttet til anbefalingen om å ikke krysse kommunegrensene. I tillegg er det omtaler i media så her finner du en veiledning omkring Regjeringens anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer som samler personer fra ulike kommuner.  

 • Dette er et råd som må vurderes i hvert tilfelle utfra lokale forhold og lokal smittesituasjon. Anbefalingen innebærer at det ikke er tilrådelig å krysse kommunegrensen for å delta på arrangement i nabokommunen. Dette gjelder også for arrangementer for barn og unge. 
 • Det er arrangøren som må ta stilling til om arrangementet samler personer fra ulike kommuner og beslutte avlysning eller utsettelse. Dette er til syvende og sist en skjønnsvurdering ettersom det ikke er regulert gjennom Covid-19-forskriften. 
 • Det er eksempler på menighetshus som er lokalisert i nærheten av en kommunegrense og hvor de fleste menighetsmedlemmene faktisk er bosatt i nabokommunen. 
 • Merk at enkelte kommuner kan innføre forbud mot å krysse kommunegrensen for å delta på arrangement. 
 • Anbefalingene gjelder deltakelse på arrangementer og ikke reise for å utføre tjeneste som prest eller forkynner. Dette er definert som nødvendig reise og omfattes ikke av anbefalingen.

19.02.2021

Fra tirsdag 23.02 kan man samle inntil 100 personer på innendørs arrangementer med faste, tilviste plasser. Dermed kan flere samles til fysiske gudstjenester, også i kirker med benker eller løse stoler.

Vi har endelig har nådd frem med argumentene mot en begrensning der kirkene har vært forfordelt. Ser fremover og gleder oss til å kunne samles igjen under trygge rammer.

Her er utdrag fra Regjeringens pressemelding:

Endrer kravet om fastmonterte seter
Flere arrangører har påpekt at dagens krav om fastmonterte seter rammer aktørene ulikt og kan være vanskelig å praktisere. Regelen nå er at man kan være 10 personer innendørs ved arrangementer, men likevel 200 personer hvis alle sitter i fastmonterte seter.

Regjeringen gjør derfor endringer i regelverket for arrangementer. Kravet om fastmonterte plasser erstattes med krav om faste, tilviste sitteplasser. Det innebærer at publikum kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. Denne endringen åpner for større arrangementer i langt flere lokaler.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er tydelige på at å tillate 200 personer innendørs også ved faste tilviste sitteplasser innebærer en for stor lemping i dagens ustabile smittesituasjon. Det er derfor nødvendig å begrense maksimalt antall personer som kan være til stede på innendørs arrangement til 100 personer. Dette inkluderer begravelser og bisettelser.

– Vi har fått mange tilbakemeldinger på at kravet om fastmonterte seter er komplisert. Vi forenkler derfor regelverket slik at det skal bli enklere å ivareta smittevernet på arrangementer. Jeg er veldig glad for at dette fører til at flere kan samles på gudstjenester rundt om i landet, og at vi øker antallet som kan delta i begravelser fra 50 til 100 personer. Begravelser og bisettelser er spesielt viktige fordi de ikke kan utsettes, og er fundamentet for sorgbearbeiding. Derfor tror jeg denne endringen er viktig for mange, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Regjeringen mener det ikke er rom for å åpne for mange flere større arrangementer. Endringen innebærer en innstramming for enkelte aktører, som i dag kan ha inntil 200 personer i fastmonterte seter i for eksempel teateret. Endringen er en lettelse for aktører i andre type lokaler, som for eksempel bygdehus, klubbhus og konsertscener, som nå kan ha inntil 100 personer i faste, tilviste plasser.

Utendørs opprettholdes dagens åpning for 200 personer. Man kan være 600 personer utendørs dersom det er tre kohorter á 200 personer, alle sitter på faste tilviste plasser og det er to meter avstand mellom de ulike kohortene.

Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig, skal vakthold benyttes for å sikre dette.

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses.

23.1.2021

For å stanse utbruddet av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo, har regjeringen besluttet at det skal innføres svært strenge tiltak i totalt tjuefem østlandskommuner. Tiltakene vil i første omgang gjelde for kommunene Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler, Ås, Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde og Skiptvet.
Her finner du et utdrag:

 • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.
  • Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.
  • Stans i andre fritidsaktiviteter (kor, korps, teater o.l.)
  • Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:
   • Tros- og livsynsshus, med unntak ved begravelser og bisettelser
   • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
   • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.
   • Universiteter, høyskoler og fagskoler: Det skal innføres digital undervisning for alle. All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.
   • Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter.

Du kan lese alt på Regjeringens egen nettside

19.1.2021

Nye oppdateringer etter gårsdagens anbefalinger fra myndighetene.

«Smittevernveileder – aktiviteter for barn og unge», jfr. punkt 3.5: Barn og unge under 20 år kan delta i fritidsaktiviteter som normalt, både innendørs og utendørs. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Norges Kristne Råd har oppdatert smittevernveileder i tråd med oppdatert forskrift og gårdagens anbefalinger fra myndighetene.

For gudstjenester og kirkelige handlinger gjelder fremdeles Smitteveileder gudstjenester og kirkelige handlinger fra 4. januar – med inntil 10 personer + medvirkende der det ikke er fastmonterte seter og 200 + medvirkende der det er fastmonterte seter.

4.1.2021

• Fra og med 4.1.2021 har regjerningen innført nye og strengere antallsbegrensninger for innendørs arrangementer på offentlig sted som gudstjenester og møter i kirkelig regi er. Merk at avstandskravene nevnt senere gjelder uansett antall tilstedeværende:

a.) Maksimum 10 tilstede samtidig når publikum ikke sitter i fastmonterte seter.

b.) Maksimum 200 til stede når alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

c.) Maksimum 50 personer på innendørs begravelser og bisettelser, likevel 200 personer hvor alle fremmøtte sitter i fastmonterte seter

d.) Maksimum 200 personer på utendørs arrangement som regulert i § 13 første ledd bokstavene a til e, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

 

Og medfører følgende forbud og anbefalinger

* Forbud mot flere enn 50 deltakere i begravelse, og ti deltakere på andre arrangement (200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter). 

* En anbefaling om at planlagte gudstjenester, samlinger og faste aktiviteter for alle aldersgrupper holdes digitalt eller avlyses til og med 18. januar. 

* At små enkeltsamlinger eller seremonier med inntil ti deltakere unntaksvis kan gjennomføres når man lokalt vurderer at det er nødvendig (dette kan f.eks være dåp, vigsel, diakonale tiltak/sjelesorg, innspilling av digital gudstjeneste). 

 

Vi vil også minne om at det i flere kommuner gjelder lokale forskrifter med strengere restriksjoner. 

 

Myndighetene anbefalinger «Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter». På denne bakgrunn anbefaler også Norges Kristne Råd at alle aktiviteter for barn og unge til og med 18. januar utsettes.

«Kirkevandringer» og korsang (08.12.20) - 

 • De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar. 

Regjeringen har foretatt en midlertidig endring av Covid-19-forskriften med tanke på kirkelige arrangementer i julen. Forskriften gjelder fram til 15. januar 2021. Følgende endringer gjort:

 1. Kirkevandringer er innført som en ny arrangementskategori. Kirkevandring kan gjennomføres ved at det til enhver tid er maksimalt 50 personer besøkende inne i kirkerommet og forsamlingen suksessivt byttes ut ved at nye slipper inn etter hvert som andre forlater kirkerommet.
 2. Kor, musikere, vaktpersonale og andre som er engasjert av arrangør av gudstjeneste eller kirkevandring regnes ikke med i deltakerantallet. Disse skal holde minst to meters avstand til forsamlingen forøvrig gjennom hele arrangementet. Dersom en slik avstand ikke kan opprettholdes regnes disse inn i maksimalt deltakerantall på 50.

Utover dette har Helsedirektoratet også kommet med råd om at det ved fellessang innendørs bør være minst 2 meters avstand mellom de syngende så fremt disse ikke tilhører samme husstand. Les mer om kirkevandringer og korsang her.

 

Presisering fra Norge Kristne Råd 27.11.2020

Helsedirektoratet og FHI har i møte 24.11

 • utdypet nærmere hva som ligger i at "ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet skal ikke regnes med i det antallet personer som kan være til stede", jf. covid-19-forskriften § 13a fjerde ledd

 • gitt råd om hvordan fellessang kan gjennomføres på arrangementer i trossamfunn

Uttalelser om disse temaene finner du som nedlastbart dokument i denne lenken.

 

 • Oppdatert Covid-19 veileder fra Norges Kristne Råd

  • Myndighetene har kommet med nye smittevernråd og restriksjoner. Det er ikke kommet endringer i antallsbegrensninger som får betydning for gjennomføring av gudstjenester og religiøse handlinger. Norges Kristne Råd har allikevel funnet grunn til å gjøre noen endringer i smittevernveielederen sin.

  • Se oppdatert pr 08.11 20: Covid-19 veileder med retningslinjer for gudstjenester og kirkelige handlinger

  • Der kommunen har strengere restriksjoner enn FHI må man holde seg oppdatert på lokale forhold.

 • Anbefalinger

  • NKR anbefaler også at arrangørene har møteverter som leder deltakerne til anviste plasser. Ettersom medlemmer av samme husstand kan sitte ved siden av hverandre, mens deltakere for øvrig må ha minimum ett sete mellom seg og øvrige deltakere, kan dette være en hensiktsmessig måte å ha kontroll med at avstandskravene overholdes.

  • Videre anbefaler vi at arrangørene sørger for at gudstjenestedeltakerne forlater kirkesalen og kirkebygningen på en ordnet måte uten opphopning av deltakere i gang eller foajé.  På grunn av økt smittespredning i befolkningen ber vi også kirker og menigheter vurdere nøye nødvendigheten av kirkekaffe og servering som innebærer noen utfordringer med hensyn til å overholdelse av avstandsreglene.

 • Hovedprinsipper 
  • Hovedprinsippet i vår håndtering er 
   • at vi følger alle anbefalinger Folkehelseinstituttet (FHI) gir. 
    • Utover dette vil vi som lokal kirke understreke at det kristne nestekjærlighetsprinsippet tilsier at vi strekker oss langt for å særlig ivareta sårbare grupper. 
   • Veilederen fra LNU er mer spesifikt rettet mot barn og unge.
  • Hovedregelen er at dersom andre smittevernhensyn kan ivaretas, er det åpent for å samles inntil 200 personer.
  • I områder uten smittespredning og kontrollert deltakelse anbefaler vi 
   • at man unngår håndhilsning og direktekontakt mellom personer.
   • har en ledig sitteplass mellom alle personer som deltar i samlinger
   • ikke deltar i samlinger om du har vært eksponert for smitte eller miljøer som har forhøyet smitterisiko
   • følger råd fra kommunehelsetjenesten
  • Det skader ikke å være føre var. Det er ikke tjenlig for noen at vi ikke følger gitte retningslinjer
  • La oss be for verden, for landet vårt og byen vår. Samtidig sier Jesus at vi ikke skal bekymre oss. Som kristne trenger vi ikke være redde. Vi kan være trygge i Gud, samtidig som vi tar til oss det som myndighetene kommer med av anbefalinger.
  • Vi anbefaler alle å følge med på generell informasjon fra Folkehelseinstituttet for oppdatert informasjon.
 • Hygieneråd
  • Som kirker og enkeltpersoner har vi et ansvar for å hindre spredningen av sykdommen. Selv om mange av oss ikke nødvendigvis selv er i risikogruppene, må vi tenke solidarisk og ta dette på alvor. 
  • Som kristne har vi et særlig ansvar for sårbare grupper og de som er i risikogruppene kan oppleve alvorlige konsekvenser av å bli smittet. Det er derfor vår plikt å hindre spredning så godt vi kan.
  • Alle som er syke, eller har vært i eksponert for risikoområder, skal holde seg borte fra jobb og øvrige samlinger
  • Vi kan med enkle tiltak redusere risikoen for dråpesmitte. Dersom man er syk med luftveisinfeksjon er det viktig at man forsøker å holde seg på avstand fra andre. 
  • Man bør hoste og nyse inn i tørkepapir/papirlommetørkle og kaste papiret rett i en søppelpose etter bruk. 
   • Man bør videre alltid utføre håndhygiene (håndvask med såpe og lunkent vann anbefales, men hånddesinfeksjon er et godt alternativ) før man berører gjenstander andre tar på. Har man ikke papir tilgjengelig er det et godt alternativ å hoste eller nyse i albuekroken. Disse tiltakene begrenser både smittespredningen i luften og til gjenstander i omgivelsene. 
  • For information in English we recommend following this link
 • PBU

Vi oppfordrer til at barn og unge skal kunne møtes i trygge rammer. Skulle det være spørsmål eller andre ting vi kan være til hjelp med så ta kontakt med PBU tlf 468 26 872 eller epost post@pbu.no

Dåp

Smittevernveileder fra Norges Krisne råd er pr. 13.7.2020 oppdatert. Dette gjelder dåp av voksne etter baptistisk form. 

 

Oppdateringen har følgende ordlyd: 4.2.2. Dåp av voksne etter baptistisk form Dåp av voksne etter baptistisk ordning kan i henhold til anbefaling av 13.07.2020 fra Helsedirektoratet gjennomføre forutsatt at man ivaretar generelle smitteverntiltak som grundig håndvask og overholdelse av enmetersregelen i for- og etterkant av dåpshandlingen.

---

Selv om mange av oss ikke nødvendigvis selv er i risikogruppene, må vi tenke solidarisk og ta dette på alvor. Vi anbefaler at landets pinsemenigheter følger den aktuelle situasjonen.
Oppdatert policy vil til enhver tid ligge på nettsiden til Pinsebevegelsen i Norge.

Brochures and videos about coronavirus in other languages

 

 

 • Følg den økonomiske sitasjonen i menigheten tett, informere banker i god tid, etc.
  • Gjennomfør møte med ansatte og frivillige så snart som mulig 
   (Gjerne på nett)
  • Vurder hjemmekontor
  • Snarest mulig etablere telefonkontakt eller digitale plattformer for fellesskap både for de som har tilhørighet til menigheten og mennesker i lokalsamfunnet
  • Permittering må vurderes opp mot økonomi, beredskap og funksjoner som ønskes ivaretatt eller styrket
   • Raskest mulig få en dialog med ansatte/frivillige
   • Kartlegge arbeidssituasjonen
  • Beredskapsplaner
   • Hvem tar ansvar om ansatte/frivillige i stab blir syke
   • Kommunikasjon med menighet/lokalsamfunn
   • Idédugnad for tiltak, drift og økonomi
  • Dersom du ikke har mottatt epost med tips til økonomi og drift kan du som menighetsansvarlig kontakte oss for å få den tilsendt. Vi ønsker å være på tilbudssiden gjennom koronakrisen, på ulike måter. I  e-posten kommer noen råd med hensyn til økonomistyring og givertjeneste, slik at menigheten kan komme styrket gjennom denne tiden. Her er det viktig å være proaktiv og tidlig ute, og man kan komme langt med selv enkle grep.
  • Kollekter
   Vi har fått et godt innspill om at man skal unngå å samle inn kollekt, men bruke overføring via bank eller vipps for å eliminere mulig smittekilde

 

 • Se på mulighet for permittering
  • Flere pinsemenigheter i Norge har sett seg nødt til å gå til permitteringer, siden mye av virksomheten er lukket ned. Se på denne muligheten i deres menighet og ta høyde for at korona-situasjonen kan vare i lengre tid. Har dere spørsmål rundt dette, vil informasjonen fra Virke under være helt oppdatert og gi mye informasjon:
  • Informasjon fra Virke
  • Informasjon fra NAV
  • Informasjon fra KNIFtrygghet

 

 

 • Mange er redde og har spørsmål i disse korona-tider. Skap gode samtalemuligheter via telefon.
 • Her er tips til publisering, plattformer og sunt nettvett for menigheter og enkeltpersoner

I disse koronatider er det fantastisk å se hvilken ressurs menighetene kan være. Her er det mennesker som går i forbønn for landet vårt og helsesituasjonen, det er mennesker som tilbyr seg å handle eller hjelpe til på andre måter. Og menigheter har nå blitt digitale i sin gudstjenesteform – et spennende bidrag og et tilbud som kan treffe mange som sitter hjemme rundt i disse dager. Flere menigheter løser dette på en utmerket måte. Det er fint at flere får tilgang til våre gudstjenester. Samtidig er dette et nytt farvann og ukjent for mange. Derfor vil vi gjerne gi noen velmente råd om hvordan menigheter bør oppføre seg på nett. 

  • Ha lukket tilgang frem til dere er komfortable med formen.
   • Digitale gudstjenester kan nå ut til mange seere. Og kanskje langt flere enn det man vanligvis har i en gudstjeneste. Av den grunn kan det være smart å teste form og uttrykk i et lukket forum før dere går ut offentlig. Vi råder menigheter til å ha passord-beskyttelse på innholdet slik at det ikke er tilgjengelig for alle. Eller en lukket gruppe på Facebook, kun for menighetens medlemmer etc.
  • Tenk nøye igjennom det dere sier og gjør.
   • Nå som de fleste har enkel tilgang til selvpubliseringsverktøy kan mange medieutrente få mye publisitet på kort tid. All PR er ikke god PR. En tilsynelatende liten tabbe, eller forsnakkelse kan få mye større konsekvenser på nett enn i en tradisjonell gudstjeneste. En ellers forståelsesfull og raus forsamling tåler mange flere tabber enn det en kritisk nabo eller lokalavis gjør.
  • Unngå direktesendte gudstjenester.
   • Et opptak gir større kontroll over innholdet. Det er veldig ressurskrevende å ha gode direktesendte gudstjenester – og det kan fort bli pinlig om man ikke får det til.
   • Gjør noen prøveopptak som du evaluerer sammen med andre.
    • Ikke gi opp, men observer hva som fremstår som en god og trygg dialog med dem som skal se og høre.
    • Fokus på budskapet, lydbildet og uttrykket som formidles. Husk at «ett bilde sier mer enn tusen ord».
  • Facebook, YouTube og Vimeo er gode plattformer for publisering.
   • Veldig mange er på Facebook og det er et naturlig sted å holde gudstjenester. I tillegg er Youtube og Vimeo gode videoløsninger som kan sende film direkte eller som ferdig opptak. Disse plattformene er nokså enkle å bruke.
  • Unngå chat om dere ikke kan følge opp.
   • Flere publiseringsløsninger gir muligheter for å velge chat. Det kan være smart med chat da det skaper ekstra engasjement og entusiasme, men det kan også bli negativt om det ikke finnes noen moderatorer der inne som kan håndtere ulike negative røster eller nett-troll. 
  • Ikke film et bønnemøte.
   • Offentlige bønnemøter ser sjeldent bra ut på film. Her er det lett å bli revet med og litt ivrig, og vi oppfordrer derfor til varsomhet. Bønn er selvfølgelig en bra ting, men unngå bønner der enkeltpersoner blir nevnt eller andre hensyn som kan berøre personvernet.    
  • Det viktigste er ikke å ha en egen digital gudstjeneste.
   • For noen menigheter blir det for vanskelig å produsere en egen gudstjeneste på nett. Heldigvis finnes det gode tilbud der ute. Også på norsk. Finn en menighet og forkynnelse som dere liker og følg dem i denne perioden. Her finner dere en oversikt:
   • https://troogmedier.no/her-finner-du-gudstjenester-digitalt/
  • Vær obs på nye regler.
  • Hjelp folk å logge seg på.
   • Selv om svært mange klarer å komme seg på nett er det fortsatt en god del som sliter med dette. Spesielt eldre kan trenge hjelp. Her er det fint om man kan hjelpe disse til å koble seg på en nett-gudstjeneste.
  • Bruk denne tiden til å skape noe nytt.
   • Ut av denne krisen kan nye metoder og kommunikasjonsformer oppstå. Kanskje er det bedre å gjøre noe helt nytt på nett? Å lage en helt annen form enn den tradisjonelle gudstjenesten. Her kan menighetene teste andakter, bibelundervisning og podcast. Mulighetene er mange. Her er det lov til å eksperimentere, men gjør det i trygge rammer.
  • Samtykke
   • Ikke film/ta bilder på en slik måte at enkeltpersoner kan bli gjenkjent uten at hver enkelt eller foresatte har gitt samtykke.

Takk til Joakim Skavern for godt bidrag

 

 • Ha diakonal tilstedeværelse i lokalsamfunnet dere er i, f eks ved å hjelpe eldre eller andre som trenger det til å handle.

 

 • Personell i virksomheter med samfunnskritisk funksjon kan få tilbud om barnehage og barneskole. Personell som er kritisk for å opprettholde forsvarlig drift i disse virksomhetene kan også få tilbud om barnehage-/skoleplass. Oversikten er ikke uttømmende. Behovet for endringer i listen vurderes fortløpende. Det kan bli aktuelt både å innskrenke og utvide adgangen til barnehage-/skoleplass. 
  Mht. Covid-19-pandemien legges det til grunn at å få avviklet gravferd, og ha de nødvendige yrkesgruppene for å gjøre det, er en samfunnsviktig funksjon. Det må derfor sikres at minimumskapasitet i avvikling av gravferder opprettholdes.

  Yrkesgrupper som inkluderes er:
  - Prester som gjennomfører gravferdsseremonier og formidler dødsbudskap til pårørende ved uventet dødsfall, på oppdrag fra politiet.
  - Personell som har oppgaver med å grave graver, håndtere kister og administrere gravferd.

  Etter en formell henvendelse kan også personell i andre tros- og livssynssamfunn som vurderer at de er i samme kategori få en vurdering. Vi har i denne runden behandlet de henvendelsene vi har mottatt – som altså har kommet fra DnK, KA og Norges Kristne råd.

  Her finner du hele skrivet fra Barne- og familiedepartementet

 

Bilde: Pavlofox_pixabay

tilbake