image

Som kjent har Stortinget vedtatt ny «Lov om tros- og livssynssamfunn»

For dem som er under 50 medlemmer pr 31.12.20 legges det nå til rette for en nasjonal ordning.

Den nye ordningen er under etablering som et felles trossamfunn. Alle menigheter under 50 medlemmer, som ønsker det, kan slutte seg til før utgangen av 2020. Ordningen vil også være et tilbud til menigheter over antallsgrensen, men som ser det tjenlig å være med i denne ordningen som er underlagt Pinsebevegelsens lederråd.

Det er allerede sendt ut to brev med informasjon.

Dette brevet

Oppdatert brev ang ny troslov_november

vil sendes ut på epost til menighetene i begynnelsen av neste uke (uke 47).
Sammen med det brevet kommer også oversikt på vedtekter og innmeldingsskjema, men det sendes som vedlegg i eposten.

Her finner dere en nærmere beskrivelse av

  • Medlemsforståelse
  • Vedtak som må fattes
  • Økonomi og rammevilkår

Det vil også bli også mulig å søke om felles momskompensasjon gjennom denne ordningen.

 

Disse to brevene er foreløpig sendt ut

Brev troslov_juni

Brev troslov_oktober

Dersom det er spørsmål etter av overnevnte brev er mottatt, eller om dere ikke skulle ha mottatt brevet til dere lokale kirke kan dere ta kontakt på aakre@pinsebevegelsen.no eller telefon 40413043 for nærmere informasjon

 

tilbake