Bilde

 

Plant

Pinsebevegelsen har et mål om å plante 100 nye pinsemenigheter i Norge innen 2030. 

Pinsevekkelsen på begynnelsen av 1900-tallet ledet til etablering av mange nye menigheter over hele landet. Gjennom de mer enn 100 årene med Pinsebevegelsen i Norge har menighetsplanting vært et av de viktigste verktøy for å nå nye mennesker med evangeliet om Jesus. De første 40 årene fra 1910 til 1950 ble det plantet 200 nye menigheter, og mens det de de neste 40 årene fra 1950-1990 var langt lavere takt, har det de siden 1990 tatt seg opp igjen. Fra 1990-2020 er det plantet 134 nye menigheter, hvorav 46 det siste tiår (2010-2020). 

Pinsebevegelsen har vært og skal alltid være en menighetsbevegelse. Vi tror at Guds redskap for å nå nye mennesker med evangeliet er Jesu tilstedeværelse gjennom lokale menigheter. Befolkningsøkning og demografisk endringer i hvor folk er bosatt gjør at vi alltid vil søke å etablere nye menigheter på nye steder for nye generasjoner. 

Med blikket løftet mot 2030 er målsettingen av pinsebevegelsen skal bidra til planting av 100 nye pinsemenigheter. For å lykkes med dette trengs det nasjonale tiltak og strukturer som kan understøtte menighetsplanting. Vi tror på et nytt nivå av samhandling regionalt og nasjonalt, ikke for å erstatte det lokale grasrotinitiativet, men tvert i mot for å understøtte, heie og hjelpe det fram mer enn noen gang. Menighetsplanting er ikke et resultat av en «ovenfra-ned» ledelse, men en «nedenfra-opp» strategi der man bygger opp og understøtter det lokal initiativ. Vår ambisjon sentralt er å være en støtte og hjelp i lokale menighetsplantinger. 

For å løfte den nasjonale samhandlingen, fokuset og ressursene omkring menighetsplanting har Pinsebevegelsen satt ned en arbeidsgruppe til å lede an i plantingsarbeidet. Leder for arbeidsgruppen Plant er Per Eivind Kvammen (Mobil: 916 33 149 Email: pereivindkvammen@gmail.com )

Arbeidsgruppen har lagt fram en virksomhetsplan som beskriver satsningen, og hva som trengs av organisasjon og ressurser for å lykkes. Ønsker du virksomhetsplanen for PLANT kan du ta kontakt med Per Eivind.

 

Essensen av planen kan oppsummeres gjennom disse punkter: 

 1. Bevisstgjøring og oppdagelse av menighetsplantere. Vi tror fortsatt Gud kaller mennesker og menigheter og til pionere nye menigheter. PS - Ta kontakt dersom du og din sammenheng kjenner på dette, slik at vi kan bistå i denne viktige tanke- og bønnefasen. 

 2. Strategisk utvikling og koordinering. Vi kartlegger behovet for menighetsplantinger i ulike deler av landet. 

 3. Vurdering og avklaring av menighetsplantere. Gjennom samtaler og analyse kan vi hjelpe med avklaringer som øker sannsynligheten for at menighetsplanteren(e) lykkes som menighetsplantere. Ikke alle er «egnet» til en gå i gang med en menighetsplanting.

 4. Trening av menighetsplantere gjennom kirkeplantingskolen. Vi har utviklet et egen program for forberedelse, trening og utrustning av menighetsplantere. Nye kull starter opp hver høst. Ta kontakt for mer informasjon. 

 5. Coaching og oppfølging av menighetsplantere. Menighetsplanting er nybrottsarbeid, og det er en velkjent problemstilling at menighetsplantere ofte føler seg alene og ensom i tjeneste. Vi ønsker å skape nettverk, coaching og oppfølging som gjør at menighetsplanteren opplever nødvendig støtte. 

 6. Finansiering av menighetsplanting gjennom plantingsfondet. Erfaring og forskning viser at sannsynligheten for å lykkes med planting kan mangedobles ved enkle tiltak. Øk grad av up-front finansiering er en av disse. For mye menighetsplantinger har vært gjort med for få ressurser, med det resultat at det har tatt lang tid før en har midler til ansettelser, bygg etc. Vi ønsker å komme i kontakt med mennesker og menigheter som kan kanalisere kapital inn i plantingsfondet slik at menighetsplanting kan få det nødvendige momentum. 

 7. Historiefortelling for å forløse tro og frigjøre tjenestegaver. Det skaper tro, mot, forventing og læring når vi ser og hører fortellinger om menighetsplanting, på godt og vondt. La oss for høre din historie. 

 

Menighetsutvikling

- Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. 1 Kor. 3.6

 

Menighet er en levende organisme som er i konstant endring og utvikling. Menighetsutvikling handler om å gjøre de rette grep som sørger for god og ønsket utvikling. Vi tror at tilbakegang og stillstand kan bli til vekst, og vi tror at vekst kan bli til multiplikasjon. Med dette i tankene ønsker vi, sammen med den lokale menighet, å sette fokus på menighetsutvikling. 

Menighetsutvikling er noe alle menigheter bør jobbe kontinuerlig og systematisk med. 

I alle sammenhenger fins det ubesvarte spørsmål som vitner om utviklingspotensial. 

Har deres menighet et klart blikk for veien videre? 

Har lederteamet en samstemt oppfatning om hva som er gode ingredienser i en sunn og bærekraftig menighet? Opplever dere ny mennesker komme til tro, bli døpt og åndsdøpt? Har dere en klar forståelse og et språk for hvordan dere gjør disipler? 

Opplever menigheten å fornyes og forunges slik at stadig nye generasjoner finner sin plass i menigheten? 

 

Pinsebevegelsens viktigste verktøy for menighetsutvikling er Led læringsfellesskap. 

Led læringsfelleskap sikter på å hjelpe etablerte og livskraftige menigheter å jobbe visjonært, strategisk, konkret og systematisk.

 

Hva er et læringsfellesskap?

Et læringsfellesskap er en arena hvor ledergruppen (ofte lederskap og stab) i en menighet kan gjøre en læringsreise over to år. Et døgn i halvåret kommer man sammen med ledergrupper fra andre menigheter. I hver samling får alle grupper tid til å evaluere og analyseres egen menighets nå-situasjon, lytte til verdifull input, dele erfaringer, gjøre refleksjoner og drøftinger, samt jobbe med handlingsplaner for neste halvår. 

Vi stiller alltid spørsmålene;

1. Hva er? (nå-situasjon)
2. Hva kan bli? (Løft blikket, våg å drømme)
3. Hva er veien dit? (Forpliktende handlingsplan). 

 

Slike læringsfellesskap etableres over hele landet og vi oppfordrer deres menighet med stab- og lederskap til å melde dere på. Vår ambisjon er at flertallet av norske pinsemenigheter skal delta på Led læringsfellesskap fram mot 2030.

 

Målgruppe og prosess

Målgruppen for læringsfellesskap er primært menighetens lederskap/ eldsteråd, pastor og stab. Som ledergruppe kommer dere til å få hjelp til løfte opp de bibelske, sentrale og nødvendige felt i arbeidet med menighetsutvikling. I læringsfellesskapet samler vi lederteam fra de ulike menigheter to ganger i året til undervisning, teamarbeid og erfaringsutveksling. På slutten av hver samlinger lager hvert team en handlingsplan for tiden frem mot neste samling. Også mellom samlingene får pastor/ hovedleder oppfølging av en veileder. Hele tiden handler det om å ta store og små skritt i en tydelig retning, hvor målet er å hjelpe hverandre til å gjøre disipler. 

 

Et læringsfellesskap består gjerne av 5-10 lederteam fra ulike menigheter i en region.

 

Sertifiserte fasilitatorer/veiledere fra Pinsebevegelsen er tilretteleggere som hjelper ledergruppene og løfte blikket, stille de rette spørsmål og få i gang de gode refleksjoner. De følger en bestemt (velprøvd) pedagogikk som gjør at hver ledergruppe selv sitter i førersete og «eier» målene og planene for menighetsutvikling i sin sammenheng. Resultatet blir menigheter som får hjelp til å jobbe med sunn og bærekraft utvikling i sin sammenheng. 

 

Fellesskap og læring

Læringsfellesskap er et verktøy for menighetsutvikling – men samtidig er det mye mer enn et verktøy. Det kan like gjerne sammenlignes med en reise, hvor vi har et mål i sikte, legger nødvendige planer og tar skritt for skritt ut fra så langt vi har kommet i reisen. 

Av ordet læringsfellesskap forstår vi at dette handler om både fellesskap og læring. 

Vi vektlegger det sosialt fellesskapet som kobler oss tettere på tvers av menigheter og vi deler åndelig fellesskap hvor vi sammen søker Gud og ber for hverandre. 

Læringen skjer både i form av input, erfaringsdeling og gruppearbeid. Læring tar tid og dermed må utviklingsprosessens varighet strekke seg over en lengre tidsperiode. Derfor går et læringsfellesskap over to år. 

 

Tematikk og moduler

Misjonsbefalingen har et hoved-verb; Gjør disipler! De andre verbene er partisipper, som sier noe om hvordan vi skal gjøre disipler – ved å gå, døpe og lære. Jesus ba oss om å gjøre disipler, som gjør disipler, som gjør disipler. Dette bør derfor være menighetens viktigste siktemål. 

Led læringsfellesskap handler om å bringe ledere sammen for å finstille dette sikte og bli mer treffsikre med vår ledelse og menighetens-virksomhet. 

 

Led Læringsfellesskap går over 4 moduler i løpet av to år. 

 

Modul 1 – stikkord: VEKST

Spaltist i Aftenposten, Kathrine Aspaas, skrev følgende i en kommentar da Solberg-regjeringen la fram et av sine statsbudsjett: 

 

«Finnes det noe alternativ til vekst? Det enkle svaret er nei. Det finnes ikke noe alternativ til vekst. Vekst ligger som et grunnprinsipp for alt som lever. Vi ønsker å vokse. Som en trang, en lyst, en lengsel. Symfoniorkestre, bedrifter, forfattere, ingeniører, lærere. Vi ønsker å skape større musikkopplevelser, bedre produkter, nye bøker, dristigere teknologi og bedre læremetoder». 

 

I våre menigheter finnes det heller ikke noe alternativ til vekst. Slutter vi å vokse er vi ikke lenger det vi er kalt til å være, og da stagnerer vi og (etter hvert) dør. Vekst er både en naturlov og en åndelig lov som er nedfelt i skaperverket. Som menighetsfellesskap kan vi ikke sikte på annet enn vekst – vekst gjennom å nå nye med evangeliet og gjennom å utvide «vårt sokn» av personer vi ber for og bygger relasjon med. 

 

Modul 2 – stikkord: MODNING

Modning/ disippelskap kan fort bli ullent og diffust. For å gjøre ting mer håndfast og «målbart» vil vi prøve å lede fokus og samtale på hvordan modning kan/ bør se ut på individ-nivå og på forsamlingsnivå. 

 

Å bli en kristen er ikke å komme til Jesus for så å bli stående stille. Å bli en disippel er en invitasjon til et liv i modning og bevegelse. Retningen på bevegelsen er mot Jesus og nærmere medmennesker. Disipler i bevegelse betyr menigheter i bevegelsen. 

 

Hva betyr dette i lys av tro på hjemmebane? Hvordan kan vi koble tro og arbeid tettere? Hva vil det si å være et moden menighetsmedlem? Hva med dåp, tjeneste, givertjeneste? 

Denne modulen kommer til å hjelpe oss å få både forståelse, språk og mål for modning i mennesker og menigheter. 

 

Modul 3 – Stikkord: BEDRE

Spørsmålet vi løfter er; Hva er avgjørende ingredienser for en sunn og livskraftig menighet som gjør disipler? Svarene vi får, ut fra bibelen, historien og fornuften, gir oss et klart bilde av hva vi skal «holde på med» (og forbedre) uavhengig av om Gud taler eller ikke. På noen områder trenger vi ikke «vente på Gud» fordi vi har grunnlag for å si at disse det fins en del kjernepraksiser som er avgjørende for at en menighet skal være sunn og vital. I løpet av denne modulen kommer vi til å identifisere og arbeide med 9 fokusområder som er essensielle for enhver menighet som gjør disipler. Det vil bli gitt tid til at hver menighet jobber med de områder hvor de opplever størst «forbedringspotensial». Alle har områder som vi bør «bli bedre» på. 

 

Modul 4 – Stikkord: FLERE 

Det ligger i evangeliets og menighets DNA å være fremoverlent og ønske å nå stadig nye mennesker og nå nye geografiske områder. Etablering av nye fellesskap (lokalt, nasjonalt og globalt) er en bibelsk og historisk veldig god metode for å nå nye mennesker. Det kan være oppstart av barne- og ungdomsarbeid, en ny gudstjeneste, et misjonsarbeid eller etablering av nye menigheter. 

Vår bevegelse bør komme som et gjensvar på Guds bevegelse. Vi stiller derfor spørsmålet om hva Gud gjør i verden og hva som er vår plan for multiplikasjon. 

 

Kostnad

Årlig pris for deltagelse i læringsfellesskap ca 15 000 kr (ca. 30 000 kr for hele 2-års løpet)

Inkludert i kostnad er: 

 • Kurs og undervisningsopplegg med deltakerhefte.

 • Fasilitator som planlegger og gjennomfører læringsfellesskaps-treffene (4 treff/døgn)

 • Oppfølging av pastor/ hovedleder mellom læringsfellesskaps-treffene 

 

Kostnader som kommer i tillegg er: 

 • Reise og opphold (mat og overnatting) på hvert læringsfellesskap. 

 

Leie av lokaler, mat og overnatting vil variere fra sted til sted alt etter om samlingen blir på leirsted eller hotell. 

 

Påmelding

Kontakt idland@pinsebevegelsen.no for informasjon og påmelding. 

 

Revitalisering

Revitalisering handler om å tilby veiledning til menigheter som ønsker vitaliseringshjelp. Mange menigheter har over tid opplevd at kurvene har pekt feil vei – det kan handle om høy gjennomsnittsalder, fraflytting, synkende medlemstall, lite virksomhet, manglende barne- og ungdomsarbeid og få frivillige/ ledere som ønsker å ta ansvar. En kartlegging gjort høsten 2020 viser at over 100 pinsemenigheter sannsynligvis befinner seg i denne situasjonen. Dette er høyt tall og sier noe om hvor stor oppgaven som ligger foran oss er, dersom vi skal snu trenden. 

Målet er at flest mulig menigheter kan veiledes til en endringsprosess som fører til vitalisering og livskraft. Realistisk sett kommer også dette arbeidet til å handle om å hjelpe enkelte menigheter til verdig og styrt nedleggelse, der det ikke fins noe å bygge videre på.

For å gripe tak i denne store felles utfordringen har vi engasjert vi et bredt mannskap av erfarne og dyktige menighetsveiledere som yter stor grad av tillit til Pinsebevegelsen. Revitalisering er en stor og krevende prosess hvor det smart å få blikket fra noen utenfra. Disse menighetsveiledere vil gå sammen med menighetens steg for steg. 

 

Steg til revitalisering 

 • Kontakt: Først steg er at det opprettes kontakt mellom menighet og Pinsebevegelsen. Kontaktinfo: 

 • Koble på menighetsveileder: Etter at kontakt er opprettet vil Pinsebevegelsen koble på et team (2 personer) av sertifiserte menighetsveiledere som kommer til å ta initiativ til et treff med menighet. 

 • Kartlegging: Første fase av prosessen med revitalisering handler om å kartlegge menighetens nå-sitasjon og bli enige om i hvor stor skala veiledning er ønsket. 

 • Verktøyet vital: Menighetsveiledere vil sammen med menighetsledelsen iverksette vitaliseringstiltak i tråd med det pedagogiske og faglige verktøy VITAL, som vi har utviklet. 

 

Nedleggelse eller fusjonering

Ved noen tilfeller bestemmer menighetens seg for legge ned eller «gi fra seg» virksomheten. I disse tilfeller vil menighetsveiledere hjelpe menigheten med prosessen rundt nedleggelse eller fusjonering

Denne prosessen kan handle om dialog med nabomenigheter og region, informasjonsarbeid til menighetsmedlemmer, nødvendige vedtak, juridisk avvikling, salg av eiendom, sikring av verdier, overføring av medlemmer, historieskriving og avslutningsgudstjeneste. 

Menighet er kjært for oss. Nedleggelse er en emosjonell reise som ofte er forbundet med sorg. Dersom prosessen håndteres på en god måte kan vi likevel sikre at nedleggelse av en menighet kan gange Guds rike. Det fins alltid et videre perspektiv og en større fortelling som kan skrives. Vi ønsker å bidra til dette.