Regionsamarbeid

 

Hensikten med regionarbeid er å styrke den enkelte pinsemenighet, stimulere forkynner- og ledertjenestene og være en viktig medspiller for Lederrådet. 

 

Regionene er etablert ut fra «naturlige» grenser, både i forhold til fylkesgrenser og menighetenes allerede etablerte nettverk.

 

Regionsamlingene bør være primært for menighetenes lederskap og personer som har leder- og forkynneroppgaver (for eks. barne- og ungdomsledere).

 

Regionleder velges eller utnevnes av regionen. Leder bør fortrinnsvis være pastor eller leder med ansettelse i menighet.

 

 

 

Regionens oppgaver

Regionens oppgaver er å 

 

 • Bygge relasjoner mellom lederne og mellom menighetene. 
 • Skape møteplasser for menighetene for å inspirere og følge opp det arbeidet som skjer i området, som f.eks. satsing på barn og unge, rekruttering og ivaretakelse av barne- og ungdomsledere, leirarbeid etc.
 • Utvikle informasjon og organisere tiltak av felles regional interesse som f.eks. menighetsplanting og sosialt arbeid.
 • Følge opp og tilpasse nasjonale strategier i regionen. 
 • Tilrettelegge tilbud om ledertrening, forkynneropplæring, kursing og kompetanseheving av medarbeidere m.m. 
 • Behandle innlemming av nye menigheter i henhold til retningslinjene (Vedlegg 8).
 • Arrangere LED-region i samarbeid med Lederrådet og PBU. Målsetningen er å videreføre hovedlinjene fra LED-konferansen.
 • Bidra til kartlegging av behov for menighetsplanting, og være en støttefunksjon for plantingen.
 • Kartlegge behovet for menighetsutvikling samt nyplanting og replanting av menigheter i området og bidra til de nødvendige 
  prosesser.

 

 

Innlemming av menigheter

 

Retningslinjer for innlemmelse. Pinsebevegelsen ønsker at menigheter tilslutter seg fellesskapet. Det vises til «Retningslinjer for innlemmelse av menigheter i Pinsebevegelsen». 

 

Eksklusjon av menigheter. Prosedyre for eksklusjon er beskrevet i «Retningslinjer for innlemmelse av menigheter i Pinsebevegelsen».

 

 

 

Opplæring og kompetanseutvikling

Opplæring og kompetanseutvikling tilbys på regionalt nivå gjennom blant annet Teologiskolen. 

 

Se for øvrig Opplæring og kompetanseutvikling av ledere

 

Det utarbeides en egen beskrivelse av tilbud og tiltak. 

 

Regionen er lokal initiativtaker og arrangør.