Organisering, råd og utvalg

Samtaleforum er Pinsebevegelsens formelle forum for drøftelser og valg, og foregår under LED, Årsmøtekonferansen og ellers når Lederrådet for Pinsebevegelsen i Norge, heretter kalt Lederrådet, vurderer det tjenlig. I Samtaleforum drøftes både teologiske og mer praktisk orienterte emner som har sin bakgrunn i aktuelle problemstillinger i Pinsebevegelsen, og temaer/prosesser som er aktuelle både på regionalt og nasjonalt plan. Ulike ressurspersoner belyser aktuelle emner som settes på dagsorden. Det legges opp til en prosessorientert og rådgivende behandlingsform. Samtaleforum foretar valg til råd og utvalg på nasjonalt plan. Lederrådets årsmøte skal legges til Samtaleforum under Årsmøtekonferansen.

 

Pinsebevegelsens Lederkonferanse – LED er en årlig leder- og inspirasjonskonferanse som normalt avholdes i februar. Konferansen inneholder møter og gudstjenester, undervisning og fellesskap og skal være til inspirasjon og åndelig veiledning. LED samler alle ledere i Pinsebevegelsen, deriblant misjonærer, eldste, evangelister, forkynnere, forstandere, pastorer, barne- og ungdomsledere og andre ledere og ansatte i menigheter og fellestiltak. Lederrådet er ansvarlig for den innholdsmessige delen av konferansen og gjennomfører denne i samarbeid med Pinsevennenes Barne- og Ungdomsutvalg (PBU).

 

Årsmøtekonferansen er en felles «årsmøtekonferanse» innkalt av Lederrådet for de av Pinsebevegelsens fellestiltak som ønsker å være en del av denne. Den avholdes innen 15.juni. Hvert av fellestiltakene er ansvarlig for å sende ut sine saksdokumenter for årsmøtene. Menighetene og fellestiltakene kan sende det antall representanter som de selv mener er tjenlig, mens stemmerett under årsmøtene bestemmes av vedtektene for det enkelte fellestiltak. Det vises for øvrig til et eget dokument angående LED, Samtaleforum, Leder- og inspirasjonskonferansen og Årsmøtekonferansen, kalt «Pinsebevegelsens felles møtestruktur» (Vedlegg 2). 

 

Valg- og forslagskomiteen forbereder valg av medlemmer til Lederrådet, Referanseutvalget, Pinsebevegelsens personal- og omsorgstiltak og andre utvalg. Lederrådet kan også be Valg- og forslagskomiteen om å finne personer som skal representere Pinsebevegelsen i felleskristne fora, samt gjøre øvrige aktuelle oppnevnelser.

 

Personer til Valg- og forslagskomiteen velges av Samtaleforum etter innstilling fra referanseutvalget (jfr. pkt. 1.6). Komiteen skal være på fem medlemmer og velges for en periode på to år. Valgkomiteens innstilling på personer til Lederrådet skal være sendt til landets pinsemenigheter senest første virkedag i januar og kandidatene som foreslås skal ha anbefaling fra sine lokale menigheter. Ved valg av personer til Lederrådet kan det fremsettes ønske om skriftlig valg. Alle valg avgjøres med simpelt flertall. Det er utarbeidet vedtekter for Valg- og forslagskomiteen (Vedlegg 3).

 

Lederrådet for Pinsebevegelsen i Norge representerer Pinsebevegelsen og arbeider og uttaler seg på vegne av landets menigheter i saker som angår bevegelsens nasjonale fellesskap. Lederrådet skal virke i nært samarbeid med pinsemenighetenes lokale lederskap, regionlederne og bevegelsens ulike fellestiltak. Lederrådet har formelt en rådgivende funksjon overfor landets pinsemenigheter. Det vises til vedtekter for Lederrådet (Vedlegg 4). 

 

Pinsebevegelsens Sentralregistrering av gaver med skattefradrag (PSGS) ble opprettet i 2003 av daværende «Kontaktutvalget for Pinsebevegelsen i Norge» for å etterkomme Finansdepartementets formelle krav for registrering av skattefrie gaver. Lederrådet utgjør PSGS årsmøte. Det vises til vedtekter for PSGS (Vedlegg 5).

 

Pinsebevegelsens Menighetsplantingsorgan (PMO) er opprettet av Lederrådet for å stimulere til menighetsplanting i Pinsebevegelsenkoble sammen apostoliske tjenester i et nasjonalt nettverk for menighetsplanting bygge Pinsebevegelsens kollektive kompetanse på menighetsplanting tilby trening av menighetsplantereformidle de gode historiene om menighetsplanting inspirere menigheter til å se mulighetene som ligger i å plante skape møteplasser for menighetsplantere utvikle god kultur rundt menighetsplanting bygge opp et nasjonalt fond for menighetsplanting være et sted å henvende seg angående menighetsplanting i Pinsebevegelsen Menighetsplantingsorganet er en del av Nordic Church Planting (NCP), et nettverk av de nasjonale pinselederne og ledere for menighetsplanting i svensk, svensk-finsk, dansk og norsk pinsebevegelse.

 

Utvalget består av representant fra Lederrådet, menighetsplantere og aktuelle ressurspersoner. 

 

Referanseutvalget er en rådgivende gruppe for Lederrådet. Hensikten med utvalget er å sikre en bredere kontakt mellom Lederrådet, landets pinsemenigheter, fellestiltak og andre oppnevnte råd. Utvalget består av valgkomiteens leder, regionlederne, et utvalg av representative personer og tjenester fra menigheter og ledere for  Pinsebevegelsens mest sentrale fellestiltak. Dersom noen av disse har funksjoner som dekker flere områder er det naturlig at man målbærer på vegne av alle disse. Det vil derfor ikke til enhver tid være naturlig å komplettere utvalget dersom noen får endret funksjon. Det vil også være naturlig at det er en fortløpende rullering i utvalget knyttet til den enkelte deltakers oppgave. Referanseutvalget tenkes å bestå av om lag 25-30 personer og deltakelse er knyttet til funksjon. Valg- og forslagskomiteen sørger for kontinuitet og fornyelse. Utvalgets viktigste oppgave er å være en samtalepartner for Lederrådet. Rådet møtes årlig til et 1-2 dagers møte.

 

Referanseutvalget utnevnes av Samtaleforum etter innstilling fra Valg- og forslagskomiteen, og reise og opp-hold forutsettes dekket av den menighet/fellestiltak som det enkelte medlem representerer. For å understreke lokalmenighetenes betydning og prioritering, er det naturlig at 2/3 av utvalget er menighetsrepresentanter. Det forutsettes at Valg- og forslagskomiteen sørger for at både store, mellomstore og små menigheter er representert. 

 

Personal- og omsorgstiltak

Følgende personal- og omsorgsorganer er omfattet av dette punktet:

 

Tilsynsrådet er et rådgivende organ for Pinsebevegelsens menigheter, forkynnere og menighetsledere som har behov for hjelp i konfliktsituasjoner. Rådet består av fem medlemmer som oppnevnes av Samtaleforum. Det vises til egne vedtekter.

Etisk råd er et rådgivende organ for menigheter og fellestiltak og behandler saker der forkynnere/ledere er involvert i grenseoverskridende seksuell atferd eller er anklaget for annen moralsk og etisk svikt.

Omsorgsrådet er etablert og en del av Pinsebevegelsens Personalråd. Omsorgsrådet skal arbeide med forhold rundt personal, forebygging, veiledning og tilsyn.

 

Pinsebevegelsens Forkynner-Felleskap (PFF) arbeider for en bedring og standardisering av lønnsforholdene for landets forkynnere. Selv om fellesskapet er medlemsbasert og dermed har en annen struktur enn de foran nevnte tiltakene, har det til formål å gi gjensidig hjelp i et kollegialt, åndelig og forpliktende fellesskap og hører derfor naturlig med i en samlet oppstilling over bevegelsens personal- og omsorgstiltak.

 

Pinsebevegelsens Forum for Personal- og omsorgstiltak har til formål å sette fokus på arbeidsforhold og trivselsfremmende tiltak for ledere innen Pinsebevegelsen. Forumet består av medlemmer i Lederrådet, Etisk råd, Tilsynsrådet, PFFs styre og andre aktuelle personal- og omsorgstiltak.

 

Lederrådet samordner og innkaller forumet til møter i tråd med de til enhver tid gjeldende behov. Lederrådet vurderer om det er behov for å opprette et felles sekretariat som menigheter kan henvende seg til og som kan ha en videre henvisningsfunksjon til de aktuelle tilbud eller tjenester som er representert av personal- og omsorgstiltakene. Et slikt sekretariat kan enten administreres gjennom et av omsorgstiltakene, gjennom Lederrådets sekretariat eller ved at det etableres et samarbeid med en av landets større menigheter.

 

Fellestiltak og ressurser

Definisjoner og kategorier
Felles for alle fellestiltak og «frittstående» tiltak som bruker Pinsebevegelsen som plattform til å profilere sitt arbeid og samle inn midler, skal være at årsmelding, regnskap, revisjon og vedtekter er tilgjengelig for Lederrådet. Det sikrer at Pinsebevegelsen får en grunnleggende oversikt over de virksomheter som drives og støttes av landets menigheter, jfr. pkt. 2 c i «Pinsebevegelsens felles møtestruktur».

 1. Det er fire kategorier fellestiltak som kategoriseres etter følgende kriterier:
  Pinsebevegelsens fellestiltak er tiltak der alle menighetene i Pinsebevegelsen skal ha rett til å delta i tiltakets årsmøte/generalforsamling med stemmerett.
 2. Pinsebevegelsens fellesorganer er oppnevnt for å ivareta interesser og saker til storfellesskapets beste, oppnevnt enten av Samtaleforum eller Lederrådet. 
 3. Menighetseide tiltak er selvstendige tiltak som er til gode for hele eller deler av Pinsebevegelsen, men som eies eller drives av en eller flere lokale menigheter. Det omfatter bl.a. leirsteder og menighetsbaserte bibelskoler.
  Selveide pinsetiltak er selvstendige tiltak som eies og drives av seg selv uten eierskap fra alle pinsemenigheter, men som kan betraktes som en den del av Pinsebevegelsens storfellesskap. Eks: aksjeselskap og stiftelser, medlemsforeninger, misjonsvirksomheter og aksjoner
 4. Ressurspersoner: Lederrådet har ansvar for at det til enhver tid finnes tilgjengelige oversikter over personer som gjennom sin kompetanse og sine gaver kan anvendes i ulike sammenhenger og bistå med sin erfaring og sine råd.

Ressurser
Lederrådet har ansvar for at det finnes tilgjengelig relevant statistisk materiale over Pinsebevegelsen.
Sommerarrangementer: Det arrangeres ulike festivaler, sommerstevner og konferanser ut fra menigheter og fellestiltak i Pinsebevegelsen i Norge. Disse har sine særtrekk, målgrupper og funksjoner

Sommerfestivalen på Hedmarktoppen er Pinsebevegelsens hovedstevne for alle generasjoner.  Lederrådet skal ha eierskapet til utviklingen av Sommerfestivalen og skal i samarbeid med Hedmarktoppen utnevne lederskapet for disse.

Lederrådet vil ha et konstruktivt samarbeid med alle de nasjonale og regionale arrangementene ut fra målsettingen at Pinsebevegelsens felles visjon og verdier formidles, uten at det går på bekostning av det enkelte arrangements egenart. 

 

Felles ordning for godkjenning av ledere

Ordningen styrker den lokale godkjenningen gjennom en samordnet praksis.
Kriterier for lokal godkjenning og hvordan ordningen skal fungere, er beskrevet i dokumentet «Felles ordning for godkjenning av ledere i Pinsebevegelsen» 

 

Opplæring og kompetanseutvikling av ledere

Pinsebevegelsen vil tilby ulike opplæringstilbud. Dagens tilbud er:

 • Høyskolen for Ledelse og Teologi - HLT
 • Menighetsbibelskoler
 • Lederskolen
 • Teologiskolen
 • Folkehøgskole/kortkurs

 

Økonomi og statstilskuddordning

Alle menigheter i Pinsebevegelsen har en gjensidig forpliktelse på å dekke utgifter til de vedtatte nasjonale strukturer, i henhold til budsjett godkjent i Samtaleforum. Lederrådet dekker kontingenter og utgifter vedtatt i Samtaleforum.

Tilskuddsordningen til Lederrådet blir vedtatt i Samtaleforum.

Fellesordninger innenfor økonomi og statistikk. PSGS har ansvaret for rapportering av skattefrie gaver, samt inn-henting av data som Lederrådet vurderer nødvendig for Pinsebevegelsen. Det bør løpende vurderes synergier i andre administrative ordninger knyttet til for eksempel regnskap, revisjon, MVA-kompensasjon med mer.

 

Verdiforvaltning i Pinsebevegelsen

Vi anbefaler at alle menigheter gjør en tilføyelse i sine vedtekter som ivaretar menighetens verdier ved opphør. Hensikten er å sikre at menighetens verdier ved opphør skal tilfalle Pinsebevegelsen i Norge ved Lederrådet (org. nr; 983 409 555).

Verdiene skal fortrinnsvis tilfalle nyplanting og reinvestering i regionen hvor menigheten har hatt sin virksomhet.

Dersom en menigheten havner i en situasjon der det er vanskelig å drive virksomheten videre, bør den vurderes å legge seg inn under en mer livskraftig menighet i regionen.

Et forslag som ivaretar de juridiske krav kan fås ved henvendelse til Lederrådet.