Samtaleforum

er Pinsebevegelsens formelle forum for drøftelser og valg, og gjennomføres under Årsmøtekonferansen eller når Lederrådet for Pinsebevegelsen i Norge, heretter kalt Lederrådet, vurderer det tjenlig. I Samtaleforum drøftes temaer/prosesser som er aktuelle både på regionalt og nasjonalt plan, og teologiske og mer praktisk orienterte emner som har sin bakgrunn i aktuelle problemstillinger i Pinsebevegelsen. Ulike ressurspersoner belyser aktuelle emner som settes på dagsorden.

Årsmøtekonferansen

innkalles av Lederrådet for Pinsebevegelsen på vegne av alle fellestiltak og avholdes innen 15. juni hvert år. Hvert av fellestiltakene er ansvarlig for å gjøre sine saksdokumenter tilgjengelig. Menighetene og fellestiltakene kan sende det antall representanter de selv mener er tjenlig, mens stemmerett under årsmøtene bestemmes av vedtektene for det enkelte fellestiltak. Det vises for øvrig til grunnlagsdokumentet angående Led, Samtaleforum og Årsmøtekonferansen, kalt «Felles møtestruktur i Pinsebevegelsen».

Medarbeidersamling

Samlet er vi et kollegafellesskap av pastorer og ledere som betjener menigheter over hele landet. Medarbeidersamlingene er til for denne gruppen og nå er det om mulig et ennå større behov for å møtes som kolleger og medarbeidere. Det er riktig at pinsebevegelsen er en menighetsbevegelse, men for at menighetene skal ha det godt, må også lederne ha det godt. 
Medarbeidersamlingen består av spennende foredrag, dyptpløyende gruppesamtaler og godt med tid til fellesskap.