image
Publisert den 21.06.2022

Pinsebevegelsen i Norge har nulltoleranse for grenseoverskridende eller invaderende adferd, uønsket seksuell oppmerksomhet av fysisk eller psykisk karakter eller seksuell trakassering.

Når vi hører om overgrep og upassende seksuell oppførsel i menighetssammenheng, er det fort gjort å tenke at dette heldigvis ikke gjelder oss. Dessverre har vi ingen garantier. Vi må gjøre det vi kan for at kirkene våre blir den tryggeste plassen på jorda for barn og ungdom å være.

Taushetsplikten må ikke stå i veien for at voldsutsatte barn og unge får den hjelpen de trenger.

Regelverket knyttet til taushetsplikt for prester i trossamfunn er for uklar. Dette går på bekostning av barn og unge som blir utsatt for omsorgssvikt og vold. Derfor arbeider vi nå for en gjennomgang av regelverket.

Nå håper vi at tros- og livssynsminister, Kjersti Toppe tar ballen videre og sørger for å tydeliggjøre regelverket og styrker innsatsen for barn og unge.

Arbeidsgruppen (bildet), som består av representanter fra Norges Kristne Råd, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Pinsebevegelsen, VAKE Kirkelig Ressurssenter mot seksuelle overgrep og Stine Sofies Stiftelse, ble til etter initiativ fra Pinsebevegelsen og Rebekka Lund i fjor høst.

tilbake