image
Publisert den 22.02.2022

Organisasjonsutvalget har tatt initiativ for å forbedre rammevilkår og avtaleverk til det beste for menigheter og ansatte i Pinsebevegelsen. Les mer om utvalget her

Denne uken sender vi ut en forespørsel om opplysninger til menigheter og kontaktpersoner. Dersom du tenker at du rettmessig mottaker og ikke har fått henvendelse innen 28. februar kan du henvende deg til oss på epost så får du tilsendt nødvendig tilgang.

Pinsebevegelsen i Norge v/ Organisasjonsutvalget (PUO) representerer arbeidsgiversiden på vegne av menigheter som er tilsluttet Pinsebevegelsen – og eventuelle virksomheter i regi av menigheter, samt sentralt oppnevnte organer.   

Pinsevennenes Forkynnerfelleskap er en interesse- og arbeidstakerorganisasjon for ansatte i menigheter som er tilsluttet Pinsebevegelsen i Norge - – og ansatte i eventuelle virksomheter i regi av menigheter og sentralt oppnevnte organer.   

De Frie Evangeliske Forsamlinger innarbeides i avtalen så snart de har truffet endelig vedtak om tilknytning til Pinsebevegelsen i Norge. 

POU vil ha tilknytning til Virke som arbeidsgiverorganisasjon for å ha tilgang til oppdaterte lover, forskrifter og maler som er viktig å være ajour med som arbeidsgiver.  Partene vil med hjelp av Virke utforme en «husavtale» framfor å knytte seg til en eksisterende tariffavtale.  

Målsetting. 

Partene har som målsetting å arbeide for å skape et ryddig forhold mellom menigheten og virksomheter som arbeidsgiver og ansatte i menigheten og virksomheter.   

Ettersom menigheten eller sammenslutning av menigheter er selvstendige trossamfunn med egne organisasjonsnummer vil avtaler som inngås mellom partene være rådgivende.  

Partene har som en langsiktig målsetting, etter nærmere avtale og gjennom vedtak i Samtaleforum og i den enkelte menighet og tilhørende virksomheter å inngå en tarifflignende avtale som vil innebære en større grad av forpliktelse til inngåtte avtaler.  

Detaljene i undersøkelsen har til formål å best mulig kartlegge eksisterende ordninger som grunnlag for videre arbeid. Alle innsamlede data vil behandles konfidensielt, gjenkjennelig materiale vil kun være tilgjengelig for medarbeidere med taushetsplikt, og i den grad noe publiseres eller brukes i presentasjoner vil vi sørge for anonymitet både for menigheter og ansatte.

Vi håper flest mulig vil bidra til å gjøre oss bedre som fellesskap.

Frist for å svare er 18. mars 2022

 

Foto: krakenimages

tilbake