image
Publisert den 13.12.2021

Nye regler fra 12. februar

 

Arrangementer og sammenkomster

 • Forskriftsfestet krav om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften oppheves. Det innebærer at det ikke lenger er noen særlige krav til arrangører knyttet til størrelse på arrangement/sammenkomster eller krav til å legge til rette for avstand.
 • Det gjelder imidlertid fortsatt krav til smittevern etter forskrift om miljørettet helsevern, som gjelder for alle virksomheter, og som peker på at virksomheten skal planlegges drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges.
 • Det anbefales normal drift i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.

Nye regler fra 1. februar

Arrangementer og sammenkomster

 • Ingen antallsbegrensninger på private sammenkomster

Offentlige arrangementer: 

 • Ingen antallsbegrensninger.
 • Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift.
 • Krav til arrangør om at arrangøren skal gjøre seg kjent med relevante standarder om smittevern og bør følge disse.
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved arrangementer skal kunne holde minst 1 meter avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak fra dette kravet når en sitter i faste tilviste plasser. Det gjør det mulig å fylle alle plassene i en sal når alle i publikum sitter på en tilvist plass. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet. Det er også unntak for kravet om å sørge for at alle kan holde 1 meters avstand for noen grupper, blant annet for utøvere på kultur- og idrettsarrangementer, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
 • Arrangører som planlegger for mer enn 200 i publikum skal utarbeide en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas på det stedet arrangementet gjennomføres. Arrangøren bør omtale og begrunne avvik fra smitteverntiltak omtalt i relevant standard om smittevern.

Arbeidsliv

 • Anbefaling om 1 meter avstand.
 • Arbeidsgivere anbefales å selv vurdere hvor mye hjemmekontor som er riktig på den enkelte arbeidsplass. I en slik vurdering kan bl.a. sannsynligheten for smitte på arbeidsplassen og sårbarheten for et høyt, samtidig sykefravær vektlegges.
 • Det bør tas hensyn til at man kan holde avstand.
 • Anbefaling om munnbind dersom det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.
 • Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.

21. januar

1. Fra kl.12.00 i dag åpner regjeringen for flere deltakere på arrangementer, og det innføres en gradering basert på lokalets kapasitet og kohorter – se informasjon fra departementet under. Nettsidene våre vil om kort tid være oppdatert i henhold til dette. 

 

2. Samtidig opprettholdes kravet om at ansvarlig arrangør skal ha oversikt over deltakerne, jf.covid-19-forskriftens §13 d. Norges Kristne Råd har fått flere spørsmål om dette og har tatt opp dette med Barne- og familiedepartementet, som videre har vært i kontakt med Helsedepartement, som sier at det forskriftsfestede kravet om å registrere hvor deltakerne sitter på faste, tilviste plasser, fortsatt gjelder.


 

De nye reglene trer i kraft fra kl. 12.00 fredag 21. januar og gjelder inntil videre. 

 

Innendørs arrangementer med faste tilviste plasser: 

 

 • Inntil 1 500 personer og maksimalt 50 prosent kapasitet. 
 • Ved arrangementer hvor det er flere enn 200 personer til stede samtidig, skal de som er til stede, fordeles i kohorter på inntil 200 personer. Det skal hele tida være minst to meters avstand mellom kohortene.

 

Utendørs arrangementer med faste tilviste plasser: 

 

 • Inntil 3 000 personer og maksimalt 50 prosent kapasitet. 
 • Ved arrangementer hvor det er flere enn 500 personer til stede samtidig, skal de som er til stede, fordeles i kohorter på inntil 500 personer. Det skal hele tida være minst to meters avstand mellom kohortene. 

 

For både innendørs og utendørs arrangementer gjelder følgende: 

 

 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære, målt fra skulder til skulder. 
 • Istedenfor 1 meters avstand kan arrangøren sørge for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.
 • Arrangøren må sørge for at kohortene har separate toalettfasiliteter, garderober og ev. servering.
 • Det forutsettes smittevernfaglig forsvarlig drift av arrangementene. Arrangører som planlegger for mer enn 200 i publikum, skal utarbeide en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas på det stedet arrangementet gjennomføres. 

 

Se også her: Åpner for mer publikum - regjeringen.no

 

 

14.januar 2022

Hovedpunktene i gjeldende Covid-19-forskrift

De endringer som berører kirker og trossamfunn kommer frem i Kapittel 5. Arrangementer, virksomheter og krav til smittevernfaglig drift.  Inkludert i definisjonen av arrangement er ifølge §13. d. livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon.

 

 • Maksimalt 30 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.
 • Maksimalt 200 personer ved bruk av faste tilviste sitteplasser.
 • Ved kirkevandring i kristne trossamfunn kan nye deltakere slippes inn kontinuerlig når noen går ut. Ettersom det i dette tilfelle er snakk om et arrangement uten faste tilviste plasser er maksimumstallet som kan være inne i kirkerommet samtidig 30 personer. Korsang eller korpsmusikk skal foregå utendørs.
 • Begravelser og bisettelser regnes som offentlig arrangement.
 • Minnestunder etter begravelser og bisettelser er å regne som privat arrangement. Men ettersom kirker og menigheter ofte er involvert i slike tar vi dette med her: Det er gjort et unntak fra hovedregelen for private arrangementer ved at man kan være 50 personer innendørs og utendørs.
 • Munnbind påbys på alle innendørs arrangementer når det ikke er mulig å holde en meters avstand.

Dette er de tiltakene som regjeringen presenterte på kveldens pressekonferanse. Norges Kristne Råds oppdaterte veileder med de nye tiltakene.

 

De som fremfører korsang under arrangementer i tros- og livssynsamfunn frem til og med 15. januar 2022, og som holder minst to meters avstand til øvrig publikum under hele arrangementet, skal ikke regnes med i det antallet personer som kan være til stede.

Arrangører skal sørge for en oversikt over hvor det enkelte publikum eller gjest sitter ved offentlige arrangementer.

 

Photo by Martin Sanchez on Unsplash

 

 

tilbake