image
Publisert den 26.11.2021

Statsforvalteren i Oslo og Viken er nå i ferd med å fullføre registreringen av trossamfunnet «Pinsebevegelsen i Norge».
Dette har tatt tid fordi den tekniske portalen hos Statsforvalteren ikke har vært ferdig utviklet. 

Tilbudet er en felles plattform primært for menigheter som ikke fyller antallskravet i den nye trossamfunnsloven, men det er også andre som ser seg tjent med å være inn under en felles paraply og administrasjon av medlemsdatabasen. Det er knyttet til administrative rutiner, GDPR og en felles håndtering av medlemsdatabase. 

Det er de samme regler som gjelder for alle registrerte trossamfunn i Norge 

1) Medlemmer som kan overføres til den nye ordningen er definert i Trossamfunnsloven:  

§ 2 Innmelding i og utmelding av tros- og livssynssamfunn  
Personer som har fylt 15 år, kan selv melde seg inn i eller ut av tros- og livssynssamfunn. De som har foreldreansvaret for et barn under 15 år, kan melde barnet inn i eller ut av tros- og livssynssamfunn.  
Tros- og livssynssamfunnene fastsetter selv vilkår for medlemskap og framgangsmåte for innmelding i samfunnet. Utmelding skal alltid kunne skje skriftlig.  

Det vil si at medlemmer i trossamfunnet er: 

 • Personer over 15 år som selv har meldt seg inn i trossamfunnet. 
 • Barn under 15 år som av foreldrene er meldt inn i trossamfunnet. 
  • (De forblir medlemmer også etter fylte 15 år).  

 

2) Vedtaket som må fattes i den lokale menigheten 

 • Følgende vedtak må gjøres og være mottatt hos Pinsebevegelsen i Norge før 31.12.2021  
 • «Trossamfunnet «navn» knyttet til «org. nr.» vedtar å fusjonere med trossamfunnet Pinsebevegelsen i Norge. Medlemsprotokollen overføres samlet til trossamfunnet Pinsebevegelsen i Norge. Fusjonen skal være gjennomført senest 31.12.2022. Foreningen beholder sitt organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene.»  
 • Utskrift av møteprotokoll sendes som vedlegg sammen med innmeldingsskjema.  
 • Overføring av medlemslister vil komme i egen beskrivelse når vedtaket er mottatt.  

Forskriften

 • Tilskuddstellende medlemskap i tros- og livssynssamfunn i 2022 vil være regulert etter bestemmelsene i ny lov og forskrift. 
 • Etter § 5 tredje ledd i den nye loven er det kun medlemmer som selv har meldt seg inn, eller som har blitt innmeldt av dem som har foreldreansvaret (innen medlemmet fylte 15 år), som kan telle med i beregningen av tilskudd. For å være berettiget til tilskudd etter den nye trossamfunnsloven, må tros- og livssynssamfunn ha minst 50 tilskuddstellende medlemmer. Tros- og livssynssamfunn med færre enn 50 medlemmer vil kunne slå seg sammen med et annet samfunn for å oppfylle dette antallskravet.  
 • Ifølge forskriftsforslaget som nylig var på høring, vil de som var innmeldt i samfunnene før en sammenslåing, ikke måtte melde seg inn på nytt etter sammenslåingen. Unntaket vil også gjelde når flere tros- eller livssynssamfunn for eksempel etablerer en paraplylignende konstellasjon, forutsatt at den fremstår som ett tros- eller livssynssamfunn, dvs. en sammenslutning av fysiske personer for felles utøvelse av en tro eller et livssyn, jf. definisjonen i den nye loven § 1 annet ledd. 
 • Regelen om at tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke bare kan kreve tilskudd for personer som tilhørte samfunnet per 1. januar i tilskuddsåret, jf. punkt 3.2 i rundskriv V-002/19B, er videreført i forskriftsforslaget § 7 annet ledd. For at medlemmer som overføres til et nytt eller annet tros- eller livssynssamfunn ved en sammenslåing skal kunne telle med i beregningen av tilskuddet i 2022, må sammenslåingen dermed ha trådt i kraft den 1. januar 2022.  

 

3) Vedtektsendringer

 • De menighetene som ønsker å tilslutte seg får tilsendt utkast til mønstervedtekter hvor de punktene som er merket med rødt skal revideres inn i foreningens vedtekter.
 • Dato for implementering av justerte vedtekter er senest 31/1-2022.  

 

4) Økonomi  

Slik prognosene ser ut nå vil kostnaden ved trossamfunnsordningen være på rundt 100 kr pr. medlem pr år. Det inkluderer programvare og faktisk arbeid for å gjennomføre ordningen. Mottatt tilskudd til trossamfunnet vil tilbakebetales med fradrag for disse kostnadene.   

I forbindelse med tilbakebetalingen vil vi også trekke fra kontingenten til Pinsebevegelsen og Pinsemisjonen som faktureres alle menigheter, basert på antall tilskuddsberettigede medlem.   

Det vil si at menighetene som er med i den nasjonale ordningen ikke lenger vil få tilsendt egen regning på tilskuddet   

For at vi skal kunne søke på vegne av menigheten om tilskudd og momskompensasjon, må vi ha tilgang til lovpålagt dokumentasjon fra hver enhet.  

 

5) Lokale betingelser for medlemskap  

Den nasjonale ordningen griper ikke inn i hvilke rammer som legges til grunn for medlemskap eller stemmerett lokalt, og det er menighetens egne vedtekter som legger føringer ut over de grunnleggende elementene i trossamfunnsloven 

Menigheter som ønsker å tilslutte seg ordningen kan ta direkte kontakt med Jan Eilert Aakre på epost aakre@pinsebevegelsen.no eller tlf. 40413043.  

Photo by John Price on Unsplash

tilbake