image
Publisert den 12.04.2021

Orientering om at fristen for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn i 2021 er utsatt. Departementet har utsatt fristen for å kreve statstilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke etter lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) til 16. april 2021.

Krav om tilskudd og listen med medlemmenes fødselsnumre skal sendes inn ved bruk av den nye digitale løsningen for tros- og livssynssamfunn. Tros- og livssynssamfunnene har et selvstendig ansvar for å kreve tilskudd innen denne fristen. På grunn av den samlede kontrollen av tros- og livssynssamfunnenes medlemslister og de etterfølgende tilskuddsutbetalingene er kravfristen ufravikelig. Hvert tros- eller livssynssamfunn må selv sørge for å innrette seg slik at sykdom, reisefravær, personalendringer, dataproblemer etc. ikke blir til hinder for å overholde kravfristen. Tros- og livssynssamfunn som ikke sender inn tilskuddskrav og medlemsliste i den digitale løsningen innen fristen, vil ikke få statstilskudd for i år.Statsforvalteren skal avvise kravet dersom tros- eller livssynssamfunnet ikke har overholdt fristen. Det er ikke nok å sende inn en medlemsliste. Tros- og livssynssamfunn som ønsker å motta statstilskudd, må fylle ut og sende inn et krav om tilskudd i den digitale løsningen. Tros- og livssynssamfunn som allerede har sendt inn et krav om tilskudd i år, behøver ikke sende inn et nytt krav og kan se bort fra denne orienteringen. Den digitale løsningens informasjonsside.

https://www.statsforvalteren.no/portal/Folk-og-samfunn/Tros--og-livssynssamfunn/

 

Dette gjelder for menigheter/trossamfunn som selv søker tilskudd

Utsatt frist for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn i 2021. Barne- og familiedepartementet har besluttet å forlenge fristen for å kreve statstilskudd etter trossamfunnsloven i 2021 til 9. april 2021, jf. trossamfunnsforskriften § 7 fjerde ledd.

For 2021 gjelder følgende datoer for trossamfunn som søker selvstendig hos statsforvalteren:

9. april er endelig frist for å kreve tilskudd og laste opp medlemsliste i den digitale løsningen.

10. april er frist for å sende inn årsrapporten og laste opp regnskap og revisorberetning i den digitale løsningen. Krav om revisorberetning gjelder kun tros- og livssynsamfunn som har mottatt mer enn 300 000 kr i tilskudd.

 

Her finner du «Veileder til digital trossamfunnsløsning» fra statsforvalteren

 

Dette gjelder for menigheter som har meldt seg inn i den nasjonale ordningen

Det skal sendes felles krav om tilskudd fra Pinsebevegelsen i Norge. 

Innrapportering av medlemmer må være registrert i Cornerstone innen fristen som er sendt i epost til kirkebokfører.

Regnskap og årsrapport skal være oss i hende senest fredag 26. mars 

Det kan sendes på epost trossamfunn@pinsebevegelsen.no eller pr post til: Pinsebevegelsen i Norge, Boks 7007 St Olavs plass, 0130 Oslo, mrk «Trossamfunn»

 

Vi minner om at datoene er absolutte og at alle formaliteter må være på plass slik at dere får rapportert inne fristen.

Photo by Micheile Henderson on Unsplash

tilbake