image

Mange pinsemenigheter velger fortsatt online-løsninger på søndager, mens noen har startet opp med gudstjenester med 50 og 50. Utfordringen for mange er å gjennomføre søndagsskole samtidig med gudstjenestene. 

- Det er fortsatt en krevende situasjon å håndtere for menighetene, samtidig ser vi så mye positivitet og kreativitet rundt om i landet, sier daglig leder Ingunn E. Ulfsten.

- Det er så omfattende smittregler for søndagsskolen og andre barneaktiviteter at det nesten er umulig å gjennomføre, særlig for de minste barna. Vi har meldt inn dette til Norges Kristne Råd og håper på en oppmykning av regelverket. Gi oss gjerne tilbakemeldinger både på hvordan dere opplever regelverket og hvordan dere løser situasjonen nå, sier Ulfsten.

 

Her kan du lese hvilke regler som gjelder nå:

Fra 7. mai åpnes for å kunne samle opptil 50 personer på et offentlig sted, så lenge man kan holde én meters avstand og en «ansvarlig arrangør» står bak. Mange menigheter har kun holdt digitale gudstjenester den siste tiden. Med den nye endringen betyr det at konserter, gudstjenester og andre arrangementer vil være mulig å gjennomføre, så lenge kriteriene overholdes.

Regjeringen åpner også for at det vil bli mulig å samle inntil 200 mennesker fra 15. juni. Det vil gjelde sammenkomster som bryllup, konferanser eller lignende. Høie understreket at den avgjørelsen ennå ikke er tatt, og at alt avhenger av at smitten fortsatt er under kontroll. 

Spørsmål om når man vil kunne øke fra 200 til 500, er det fortsatt ingen avklaring på.

Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd, innrømmer at det å kunne møtes har vært et savn, på tross av at mange kirker har klart å flytte gudstjenester over på digitale plattformer.

– Det betyr veldig mye, for veldig mange at regjeringen i dag gradvis åpner for at også kirkene kan møtes til gudstjenester. Samtidig er det viktig for oss som kirke å sikre at dette skjer på en forsvarlig måte.

Her kan du laste ned

Smittevernveileder NKR - Gudstjenester og kirkelige handlinger.pdf

Smittevernveileder NKR - Barn og Unge.pdf

En praktisk presisering: Flere har spurt om man ved arrangement for inntil 50 personer må føre registrering over hvem som deltar. Det viser seg å være nødvendig (Jfr. tilbakemelding fra BFD i dag), og er anmerket i veilederen punkt 3.1.3.

GDPR
Datatilsynet antar på bakgrunn av generell kunnskap om Corona-virusets oppførsel, at 14 dager er en passende grense. 1 mnd vil også være akseptabelt. Datatilsynet er mest opptatt av i denne sammenheng, at informasjonen blir oppbevart på en sikker måte og at man har tilfredsstillende rutiner for sletting av informasjonen når den smittevernfaglige begrunnelsen for oppbevaring ikke lenger er tilstede.

Kollekter
Vi har fått et godt innspill om at man skal unngå å samle inn kollekt, men bruke overføring via bank eller vipps for å eliminere mulig smittekilde

Ta kontakt med oss i Pinsebevegelsen nasjonalt om det er spørsmål knyttet til smittevernveilederen.

Photo by Edward Cisneros on Unsplash

tilbake