image

PÅMELDINGEN ER ÅPNET

Samtaleforum og Pinsebevegelsens årsmøtekonferanse avholdes mandag 3. og tirsdag 4. juni på Hedmarktoppen FHS, Limhusvn 15, Hamar
Nærmere program og årsmøtedokumenter vil komme fortløpende. Årsmøtene konstitueres felles kl 10.00 og avholdes fortløpende frem til kl 15.30. 

Fullmaktsskjema for alle som skal være stemmeberettigede legges ut sammen med årsmøtedokumentene

3. Juni
kl 16.00-21.00 Samtaleforum med enkel servering
kl 21.00 Fellsskapskveld med tapasbuffet

4. juni
kl 09.00 Åpen dør og registrering
kl 10.00-15.00 
Pinsebevegelsens Årsmøtekonferanse 2017 
ca 12.30 lunsj 
kl 16.00 Middag før avreise

Sted: Hedmarktoppen FHS

PÅMELDING VIA CHECKIN HER

 

Årsmøtedokumenter publiseres fortløpende nederst på denne siden

Det avholdes Samtaleforum og årsmøter for Pinsebevegelsens fellestiltak
Mandag 3. juni 
1000 Lederrådsmøte
1200 Regionledersamling 
1600 Samtaleforum med enkel servering

Tirsdag 4. juni
0900 Åpen dør og registrering
1000-1600 Pinsebevegelsens Årsmøtekonferanse
ca kl 1230 Lunsj

Velkomst v/Sigmund T Kristoffersen 
Konstituering av årsmøtekonferansen
Fortløpende avvikling av de respektive årmøter


Samtaleforum med årsmøte for Pinsebevegelsen i Norge
• PBU
• Pinsemisjonen
• Evangeliesenteret
• Helgeland FHS 
• Filadelfiaforlaget 
• IBRA Media Norge
• Hedmarktoppen 
• TV Inter Norge
• Pinsevennenes forkynnerfellesskap

--
• Høyskolen for ledelse og teologi (HLT)
• Stiftelsen Betania Alta

 

1600 Middag før avreise 
 

 

Saksdokumenter til Samtaleforum og årsmøter vil fortløpende bli lagt ut på denne siden.

Spørsmål til årsmelding, regnskap, budsjett og valg skal være sendt til gjeldende fellestiltak senest 1 uke før årsmøtedagen slik at svar kan være forberedt.

Påmelding til Samtaleforum, Årsmøtekonferansen og felles måltider skjer her via Checkin innen torsdag 30. mai kl 1600

 

Alle deltakere må melde seg på for å delta i samlinger og måltider, også styrerepresentanter og administrasjon!

 

Felles servering

Se påmeldingen på Checkin

Ta kontakt med Jan Eilert Aakre mob 40 41 30 43 om det er spørsmål

Pinsebevegelsen i Norge

Innkalling til Samtaleforum mandag 3. juni kl 1600-2100

Samtaleforum 

 • Teologisk samtale/ Helbredelse
 • Pinsemisjonens vedtekter/ saksfremlegg ved Barbro Kolbjørnsrud
 • Fremtidig eierskap i KS publikasjoner /Saksfremlegg v Frode Ljones
 • Helgeland FHS/ Saksfremlegg v/Svein Iversen  

 

Dokumenter til Samtaleforum

 

Årsmøtedokumenter med tilhørende vedlegg under hvert fellestiltak
Med unntak av PBU er det nok med ett fullmaktsskjema pr menighet/representant

Fullmaktsskjema for samtlige årsmøter lastes ned og fylles ut.

(Kommer her når alle valgkomiteene har levert sine innstillinger.)

 

Pinsebevegelsen i Norge

 1. Årsmelding
 2. Regnskap
 3. Revisjonsberetning
 4. Budsjett 2020. 
  • Forslag om tilskudd på 73 pr tilskuddsberettiget medlem  
 5. Valg 
  • Lederrådet
   • Øystein Gjerme, Foreslås som ny leder fra 01.01.2020
   • Knut Idland
   • Thor-Harald Evenstad
  • Valg og forslagskomiteen
   • Tom Aune, Pinsekirken Sandvika (2 år)
   • Rebekka Lund, Salt, Trondheim (2 år)
   • Frode Hansen, Bykirka Bodø (2 år)
   • Ingrid Erlandsen, Betel Trondheim (1 år)

Pinsevennenes Barne- og ungdomsutvalg PBU

Husk at det er lokallagene som sender representanter og skal signere fullmakten

Agenda 

 1. Konstituering av årsmøtet
 2. Årsmelding 2018
 3. Regnskap 2018 og revisors beretning
 4. Budsjett 2019
 5. Endring av vedtekter
 6. Innlemmelse av DFEF Ung
 7. Valg
 8. Styret har ordet

Pinsemisjonen

 1. Hovedstyrets årsrapport 2018
  • Forslag til vedtak: Årsrapport 2018 godkjennes
 2. Regnskaper 2018
  • Forslag til vedtak: Regnskaper 2018 med revisors beretning godkjennes.
 3. Valg
  • HS Varamedlem David Axell står på valg. (Betania, Larvik)
   Forslag til vedtak: David Axell velges for 4 nye år.
  • Regionsekretær for Asia. Forslag til ny kandidat: Fred Ole Hansen (Salt Bergen)
   Forslag til vedtak: Fred Ole Hansen velges for 4 år
  • Regionsekretær for Amerika. Forslag til ny kandidat: Benjamin Jensen (Pinsekirken Tabernaklet Bergen) – har vært RS Europa i ett år.
   Forslag til vedtak: Benjamin Jensen velges for 3 år.   
  • Regionsekretær for Europa. Forslag til ny kandidat: Frank Erlandsen (Betel Trondheim)
   Forslag til vedtak: Frank Erlandsen velges for 4 år.
 4. Nye vedtekter for Pinsemisjonen
  • Forslag til vedtak: Pinsemisjonens årsmøte 2019 støtter organiseringen av bistandsvirksomheten og vedtar de nye vedtektene for foreningen.Årsmøtet støtter den foreslåtte overgangsordningen for hovedstyret og plan for implementeringen av organisasjonsendringen.
 5. Menighetstilskudd
  • Det er mange år siden Pinsemisjonen har økt tilskuddet fra pinsemenighetene. (I 2017 og 2018 ba pinsemisjonen om 15 kr ekstra pr. medlem for å finansiere strategiprosessene.) Siden 2014 har tilskuddet vært på kr 70 pr. medlem. Pinsemisjonen foreslår nå en økning på kr 5 til kr 75 pr. medlem fra og med 2019
  • Forslag til vedtak: Årsmøtet støtter forslaget om å øke tilskuddet fra menighetene til Pinsemisjonen fra kr 70 til kr 75 pr. medlem fra og med 2019. 
 6. Neste årsmøte
  • Forslag til vedtak: Pinsemisjonens årsmøte i 2019 arrangeres i samarbeid med Pinsebevegelsens årsmøtekonferanse og skal skje innen 1. juli.

Hedmarktoppen Folkehøgskole

Saksliste

 1. Årsmelding
 2. Revidert regnskap
 3. Budsjett
 4. Valg

Helgeland Folkehøgskole

 1. ÅRSBERETNING
  • Styrets årsberetning for 2018 godkjennes.
 2. REVIDERT REGNSKAP
  • Årsregnskapet for 2018 med noter som viser et overskudd på kr. 1 630 510 før skatt godkjennes.
 3. GJELDSSLETTEAKSJONEN
  • Årsmøtet ber styret sikre at långivere som konverterer lån til bundet egenkapital ikke svekker sin posisjon dersom skolen avvikles
  • Årsmøtet henstiller til menigheter som har forlenget låneperioden om å konvertere lån til bundet egenkapital for å styrke skolens likviditet og handlingsrom for videre satsning
  • Dersom noen långivere  fremmer krav om tilbakebetaling av lån, skal skolen informere alle deltakerne i gjeldssletteaksjonen. Styret har anbefalt omgjøring av lån til innskutt egenkapital, sekundært forlengelse av lån på like vilkår som i inneværende periode (2014-2019). Krav om særskilt behandling ut over disse alternativene vil bryte med solidaritetsprinsippet som alle deltakerne av gjeldssletteaksjonen har gitt sin tilslutning til da de inngikk avtalen gjennom vedtak i årsmøtet i 2014.
  • Eierstyret bes gjøre en vurdering av den totale størrelsen på eventuelle krav om tilbakebetaling. Dersom styret vurderer at størrelsen på samlet krav setter skolen i en situasjon hvor den ikke vil være i stand til å innfri kravene, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte hvor styrt avvikling skal vurderes.
 4. VALG
  • Svein Iversen velges som styremedlem for perioden 2019 - 2021.

NB! Årsberetning og regnskap er ikke signert i påvente av endelig skatteberegning fra revisor.

Filadelfiaforlaget AS

Saksliste

 1. Årsmelding
 2. Revidert regnskap
 3. Budsjett
 4. Valg
 5. Fremtidig eierskap i KS publikasjoner AS

Årsmøtedokumenter til generalforsamlingen for Filadelfiaforlaget AS sendes 
til aksjonærene ved henvendelse på epost til rita@k-s.no

Evangeliesenteret

 1. Årsberetning
 2. Årsregnskap og revisors beretning
 3. Valg
 4. Orienteringssaker

IBRA Media Norge

 1. Årsmelding
 2. Årsregnskap 2018
 3. Valg

TV Inter Norge

 1. Årsberetning
 2. Årsregnskap
 3. Valg

Pinsebevegelsens forkynnerfellesskap

 1. Årsberetning
 2. Årsregnskap
 3. Budsjett
 4. Vedtektsendring
 5. Valg

Høyskolen for ledelse og teologi

 

Stiftelsen Betania Alta

tilbake