Undersøkelsen er gjort av spesialrådgiver Dag Nygård i Norges Kristne Råd. 

De siste årene har det vært en del fokus på kvinners tjeneste og muligheter i Pinsebevegelsen. Det har vært et fokus som er både nødvendig og positivt. Nylig har Norges Kristne Råd gjort en interessant undersøkelse som omfatter 185 menigheter i Pinsebevegelsen basert på data registrert i Brønnøysundregisteret. Bakgrunnen for undersøkelsen er det pågående arbeidet med ny samlet lov om tros- og livssynssamfunn der likestillingskrav som forutsetning for tilskudd har vært den del av diskusjonen. Vi vil derfor sende en takk til Norges Kristne Råd og spesialrådgiver Dag Nygård for å ha fremskaffet mer faktabasert materiale. Undersøkelsen er sendt til Kulturdepartementet og Likestillings- og diskrimineringsombudet.

NEVNTE UNDERSØKELSE viser følgende overordnede funn: • Mer enn 70 prosent av menighetene har begge kjønn representert i de styrende organer. • 36,8 prosent av menighetene ville ha tilfredsstilt et krav om radikal kjønnskvotering vedrørende kvinnerepresentasjon. • 8,1 prosent av menighetene har for få menn i styret til å oppfylle krav om 40 prosent representasjon. • 11,9 prosent har kvinnelig styreleder. • Det er 840 styremedlemmer i de 185 menighetene hvorav 597 (71,1 prosent) er menn og 243 (28,9 prosent) er kvinner. Unersøkelsen viser også en del andre funn, blant annet prosentandel kvinner og styreledere i ledelsen i forhold til størrelsen på menighetene. Undersøkelsen i sin helhet er tilgjengelig under.   

tilbake